Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač; Kuvar Puno radno vreme

na DEČIJA USTANOVA „DEČIJA RADOST” u Irig (Poslato na 16-07-2020)

Vaspitač; Kuvar

DEČIJA USTANOVA
„DEČIJA RADOST”
22406 Irig, Zmaj Jovina 61
tel. 022/461-322

1) Vaspitač
za rad sa decom uzrasta od tri godine do polaska u školu
3 izvršioca

USLOVI: Pored opštih zakonom predviđenih uslova, kandidat treba da ispunjava i sledeće posebne uslove: da ima odgovarajuće obrazovanje i to: obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, ili na studijama prvog stepena (osnovne akademske, osnovne strukovne, specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem - vaspitač; ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; ima državljanstvo Republike Srbije; zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad. Kandidati su dužni da popune formular za prijavu na konkurs koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uz odštampani formular potrebno je priložiti: molbu - prijavu sa kratkom biografijom, adresom, kontakt telefonom i imejl-adresom; overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; original ili overenu fotokopiju uverenja iz kaznene evidencije MUP-a ne starije od 6 meseci; original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu, ne stariju od 6 meseci; dokaz o znanju srpskog jezika na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad (kandidat koji nije stekao odgovarajuće obrazovanje na srpskom jeziku, potrebno je da dostavi uverenje da je položio ispit iz srpskog jezika sa metodikom, po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove); izvod iz matične knjige rođenih, original ili overenu fotokopiju (novi obrazac sa hologramom - trajno važenje). Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom (lekarsko uverenje) dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi” NSZ. Nepotpune, neuredne, neblagovremene i prijave poslate elektronskim putem neće se razmatrati. Prijave se podnose na adresu ustanove, sa naznakom „Prijava na konkurs za vaspitača”, u zatvorenoj koverti. Informacije o konkursu mogu se dobiti u ustanovi i na telefon: 022/461-322, kod sekretara. Rešenje o izboru kandidata biće doneto u roku predviđenom u čl. 154 stav 7 Zakona.

2) Vaspitač
za rad sa decom uzrasta od tri godine do polaska u školu, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

3) Kuvar
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: Pored opštih zakonom predviđenih uslova, kandidat treba da ispunjava i sledeće posebne uslove: da ima odgovarajuće obrazovanje i to za radno mesto pod brojem 2) vaspitač: obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10.septembra 2005. godine, ili na studijama prvog stepena (osnovne akademske, osnovne strukovne, specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem – vaspitač. Za radno mesto pod brojem 3) kuvar: srednje obrazovanje u trajanju od tri ili četiri godine kuvarske struke; ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; ima državljanstvo Republike Srbije; zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad. Kandidati su dužni da popune formular za prijavu na konkurs koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Prijave podnete bez priloženog popunjenog formulara smatraće se nepotpunim i neće biti uzete u razmatranje. Uz odštampani formular potrebno je priložiti: molbu - prijavu sa kratkom biografijom, adresom, kontakt telefonom i imejl-adresom; overenu fotokopiju diplome odnosno svedočanstva o stečenom obrazovanju; original ili overenu fotokopiju uverenja iz kaznene evidencije MUP-a, ne starije od 6 meseci; original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu, ne stariju od 6 meseci; dokaz o znanju srpskog jezika na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad (kandidat koji nije stekao odgovarajuće obrazovanje na srpskom jeziku, potrebno je da dostavi uverenje da je položio ispit iz srpskog jezika sa metodikom, po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove); izvod iz matične knjige rođenih, original ili overenu fotokopiju (novi obrazac sa hologramom - trajno važenje). Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom (lekarsko uverenje) dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi” NSZ. Nepotpune, neblagovremene i prijave poslate elektronskim putem neće se razmatrati. Dokazi o ispunjenosti uslova predati po isteku roka za dostavljanje prijava neće biti uzeti u razmatranje. Ustanova nije u obavezi da vraća konkursnu dokumentaciju. Prijave se podnose na adresu ustanove, sa naznakom „Prijava na konkurs za poslove vaspitača/kuvara“, u zatvorenoj koverti. Informacije o konkursu mogu se dobiti u ustanovi i na telefon: 022/461-322. Rešenje o izboru kandidata biće doneto u roku predviđenom u čl. 154 stav 7 Zakona.


Pregledano: 378 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters