Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik engleskog jezika Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA u Obrenovac (Poslato na 22-07-2020)

Nastavnik engleskog jezika

TEHNIČKA ŠKOLA
Obrenovac, Kralja Petra I br. 12
tel. 011/8721-178

Nastavnik engleskog jezika
sa nepunim radnim vremenom 55%

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava sledeće uslove: 1) da ima odgovarajuće obrazovanje propisano čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i odgovarajuće obrazovanje prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik“, br. 8/2015, 11/2016, 13/2016-ispr., 13/2016-II, 2/2017-I, 2/2017-II i 13/2018); 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa Zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Ispunjenost uslova iz tačke 2) izabrani kandidat dokazuje pre zaključenju ugovora o radu. Uslove iz tačaka 1), 3), 4) i 5) kandidat dokazuje prilikom podnošenja prijave na konkurs, dostavljanjem sledeće dokumentacije: 1) overena fotokopija diplome ili uverenja, ne starije od šest meseci; 2) original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu (ne starije od 6 meseci); 3) original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 meseci); 4) dokaz iz kaznene evidencije MUP-a da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa Zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (ne starije od 3 meseca), 5) dokaz o poznavanju jezika na kom se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad podnosi kandidat koji nije stekao diplomu na srpskom jeziku, a dokaz treba da bude izdat od strane visokoškolske ustanove nadležne za izdavanje takvih dokumenata (original ili overena fotokopija). Kandidat je u obavezi da popuni prijavni formular za konkurs, koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/087FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc). Uz popunjen formular kandidat dostavlja potrebnu dokumentaciju u roku od 10 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“, na adresu škole. Fotokopije koje se podnose moraju biti overene od strane nadležnog organa, u suprotnom, neće se uzeti u razmatranje, kao ni nepotpune i neblagovremene prijave. Konkurs sprovodi konkursna komisija imenovana od strane direktora škole, u roku od 8 dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati koji uđu u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja u roku od osam dana. Nakon prijema rezultata psihološke procene, konkursna komisija u roku od osam dana sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju sve uslove za rad na radnim mestima, sa kojima obavlja razgovor i u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora donosi rešenje o izboru kandidata. Prijave se dostavljaju na adresu škole: Tehnička škola, Kralja Petra I br. 12, Obrenovac. Telefon za informacije: 011/8721-178.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKA ŠKOLA


Pregledano: 179 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters