Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta), Školski psiholog Puno radno vreme

na OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA u Kanjiža (Poslato na 22-07-2020)

Nastavnik...; Školski psiholog

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA
24420 Kanjiža, Nikole Tesle 2
tel. 024/782-155

Nastavnik klavira
na mađarskom nastavnom jeziku, u Trešnjevcu i Kanjiži

Nastavnik klavira
na mađarskom nastavnom jeziku, u Kanjiži
2 izvršioca

Nastavnik klavira
na mađarskom nastavnom jeziku, u Horgošu i Kanjiži

USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme; diplomirani muzičar, usmerenje pijanista; diplomirani muzičar pijanista; akademski muzičar pijanista; master muzički umetnik, profesionalni status - klavirista.

Nastavnik harmonike
na mađarskom nastavnom jeziku, u Kanjiži, Oromu i Trešnjevcu

USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme; diplomirani muzičar, usmerenje akordeonista; diplomirani muzičar - akordeonista; akademski muzičar akordeonista; master muzički umetnik, profesionalni status - akordeonista/harmonikaš; diplomirani muzičar - bajanista.

Nastavnik gitare
na mađarskom nastavnom jeziku, u Kanjiži i Oromu

USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme; diplomirani muzičar, usmerenje gitarista; diplomirani muzičar - gitarista; akademski muzičar gitarista; master muzički umetnik, profesionalni status - gitarista.

Nastavnik solfeđa
na mađarskom nastavnom jeziku, u Kanjiži, Malim Pijacama, Trešnjevcu i Oromu

USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme; diplomirani muzički pedagog; diplomirani muzičar, usmerenje muzički pedagog; profesor solfeđa; profesor solfeđa i muzičke kulture; diplomirani muzičar - pedagog; master teoretičar umetnosti, profesionalni status - muzički pedagog.

Nastavnik violine
na mađarskom nastavnom jeziku u Kanjiži, Horgošu i Malim Pijacama

USLOVI: VII/1 stepen sturčne spreme; diplomirani muzičar, usmerenje violinista; diplomirani muzičar - violinista; akademski muzičar - violinista; master muzički umetnik, profesionalni status - violinista.

Školski psiholog
sa polovinom radnog vremena u Kanjiži

USLOVI: profesor psihologije; diplomirani psiholog - opšti smer ili smer školske psihologije; diplomirani školski psiholog - pedagog; diplomirani školsko-klinički priholog; diplomirani psiholog; master psiholog; diplomirani psiholog - master. Lica koja su stekla akademsko zvanje master, odnosno diplomirani-master treba da poseduju najmanje 30 bodova iz razvojno-pedagoških predmeta.

Uslovi za sva radna mesta: Kandidat treba da: 1) ima odgovarajuće obrazovanje; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad - mađarski jezik. Poželjno je da kandidat poseduje vozačku dozvolu B kategorije, pošto se nastava odvija u različitim naseljima opštine.

OSTALO: Dokazi o ispunjavanju uslova: 1) prijavni formular sa internet sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; 2) potpisana biografija kandidata; 3) overena fotokopija diplome; 4) original/overena fotokopija uverenja o državljanstvu, 5) original/overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; 6) uverenje o neosuđivanosti, 7) dokaz o poznavanju jezika na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad - overena svedočanstva o završenom srednjem obrazovanju na mađarskom jeziku ili uverenje o položenom ispitu iz mađarskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove; 8) fotokopija vozačke dozvole. Konkurs za prijem u radni odnos sprovodi Konkursna komisija. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Kandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu dostavlja uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnost za rad sa decom i učenicima. Rok za podnošenje prijave: 8 dana od dana objavljivanja konkursa u časopisu „Poslovi”. Adresa na koju se podnose prijave: Osnovna muzička škola, Kanjiža, 24420 Kanjiža, Nikole Tesle 2, sa naznakom: „Za konkurs”. Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs se neće uzeti u razmatranje, kao ni fotokopije dokumenta koja nisu overene od strane javnog beležnika. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Đenđi Katkič, sekretar škole, tel. 062/782-155.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA


Pregledano: 455 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters