Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik matematike Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „JOVAN ŠERBANOVIĆ“ u Ranovac (Poslato na 22-07-2020)

Nastavnik matematike

OSNOVNA ŠKOLA
„JOVAN ŠERBANOVIĆ“
12304 Ranovac
tel. 012/341-012

Nastavnik matematike

USLOVI: U radni odnos u ustanovi može da bude primljeno lice koje ima odgovarajuće obrazovanje, u skladu sa čl. 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/18- dr. zakoni, 10/19, 6/20); nastavnik, vaspitač i stručni saradnik jeste lice koje je steklo odgovarajuće visoko obrazovanje: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije i specijalističke akademske studije) i to: 1. studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; 2. studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombiniju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. god. Lice iz tačke 1 podtačka 2 mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta. Kandidat treba da ima i: psihičku, fizičku i i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan za krivična dela iz čl. 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik. Kandidati popunjavaju prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Potrebna dokumentacija: original ili overena fotokopija diplome o stečenom odgovarajućem visokom obrazovanju; dokaz da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (iz policijske stanice, ne starije od 6 meseci); original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci); original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 meseci, dokaz o znanju srpskog jezika (odnosi se na kandidate koji nisu obrazovanje stekli na srpskom jeziku). Fotokopije dokumenata se overavaju od strane javnog beležnika. Uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Rok za prijavu na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara škole ili putem telefona: 012/341-012. Prijave na konkurs slati na adresu: OŠ „Jovan Šerbanović“, 12304 Ranovac.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „JOVAN ŠERBANOVIĆ“


Pregledano: 201 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters