Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC u Požarevac (Poslato na 22-07-2020)

Više radnih mesta

OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC
12000 Požarevac, Bratstva jedinstva 135

Doktor medicine
2 izvršioca

Opis poslova: prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem odgovarajućih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, odnosno obavlja poslove u okviru svoje stručne spreme pod nadzorom doktora medicine, specijaliste ili subspecijaliste; sprovodi zdravstvenu zaštitu stanovništva; učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite; obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima; planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite; utvrđuje vreme i uzrok smrti.

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih zakonom i: 1. završeno visoko obrazovanje (medicinski fakultet) na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. 2. položen stručni ispit. Uz prijavu treba dostaviti i: 1. kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom, 2. overenu fotokopiju diplome o završenom visokom obrazovanju- medicinskom fakultetu, 3. overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, 4. izvod iz MK rođenih - original. Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence.

Medicinska sestara - tehničar
5 izvršilaca

Opis poslova: planira i pruža usluge zdravstvene nege i podrške pacijentima, u skladu sa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju; obavlja medicinske mere kod bolesnika u postupku nege, terapije, dijagnostike i rehabilitacije; primenjuje propisanu terapiju i kontroliše uzimanje lekova; vrši pripremu bolesnika i asistira lekaru pri intervenijama; učestvuje u prijemu bolesnika, viziti, posmatra pacijenta i obaveštava lekara o stanju pacijenta; prati opšte stanje pacijenta, meri i evidentira vitalne funkcije i dr. pokazatelje; priprema prostor, medicinsku opremu, instrumente i materijal za rad; sprovodi mere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija; učestvuje u nabavci potrebnog materijala; odlaže i uklanja medicinskih otpadna propisani način; obavlja poslove iz oblasti javnog zdravlja (zdravstveno vaspitanje, vrši vakcinaciju prema epidemiološkim indikacijama, vrši unos podataka u oblasti zdravstvene statistike, vodi evidencije, uzima laboratorijski materijal); sprovodi aktivnosti na popularisanju davalaštva krvi i komponenata krvi; vrši prikupljanje krvi, komponenata klasičnim i aferentnim procedurama, testiranje krvi, preradu, čuvanje i distribuciju krvi; priprema lekove iz krvi frakcionisanjem plazme; u zavisnosti od složenosti i specifičnosti radnog mesta, složenosti i specifičnosti poslova, složenosti procedura, nivoa rizika, kontakta sa pacijentom i uslova rada, prepoznaju se gore navedena radna mesta.

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih zakonom i: završena srednja medicinska škola - opšti smer (IV stepen) i položen stručni ispit. Uz prijavu treba dostaviti i: 1. kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom, 2. overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi (IV stepen) - opšti smer, 3. overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, 4. izvod iz MK rođenih - original. Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence.

Referent za finansijsko-računovodstvene poslove
u Odseku plana, analize i fakture Službe za ekonomsko-finansijske poslove, na određeno vreme od tri meseca

Opis poslova: vrši prijem, kontrolu i grupisanje ulazne i izlazne dokumentacije i daje nalog za finansijsko zaduživanje; vrši usaglašavanje sa glavnom knjigom svih konta za obračun zarada, naknada zarada i druga primanja; vodi propisane elektronske evidencije i obavlja elektronska plaćanja; kontroliše evidentiranje poslovnih promena u poslovnim knjigama i evidencijama; prati i usaglašava stanje knjiga osnovnih sredstava i glavne knjige; prati izmirivanje obaveza po osnovu poreza na dobit; učestvuje u izradi obračuna poreza na dodatu vrednost; izrađuje mesečne izveštaje o dokumentaciji i odgovoran je za njihovu tačnost; ažurira podatke u odgovarajućim bazama; pruža podršku u izradi periodičnog i godišnjeg obračuna; vrši računsku i logičku kontroli mesečnih izveštaja, obrađuje podatke i izrađuje statističke tabele; obračunava lična primanja zaposlenih po svim osnovama u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima; obračunava poreze i doprinose na lična primanja u skladu sa važećim zakonima i usmerava obračunate iznose u korist računa. neposredno odgovara za tačnost ovih obračuna; vodi analitičku evidenciju obračuna ličnih primanja i obustava iz ličnih primanja zaposlenih po svim osnovama i odgovara za tačnost, urednost i ažurnost iste; vodi analitičku evidenciju bruto i neto primanja zaposlenih po službama i usaglašava istu sa glavnom knjigom; sastavlja preglede obustava po kreditima i sudskim zabranama za zaposlene za koje je obustava izvršena i iste dostavlja nadležnim organima i davaocima kredita; po zahtevu zaposlenih izdaje potrebne podatke o primanjima i obustavama i odgovara za tačnost istih; sastavlja preglede o primanjima zaposlenih i časovima rada po kvalifikacionoj strukturi i službama i odgovara za tačnost istih; popunjava podatke o ličnim primanjima zaposlenih i zahtevima za korišćenje potrošačkih kredita i odgovara za tačnost istih; sastavlja godišnje izveštaje o primanjima zaposlenih i ostvarenim časovima rada kao i o drugim podacima i dostavlja ih nadležnim organima i penzijsko invalidskim osiguranjima; sastavlja mesečne rekapitulacije rada po službama i dostavlja ih knjigovodstvu i nadležnim organima; odlaže i brine o trajnom čuvanju istih lista, kartona ličnih primanja, obustava po kreditima i drugoj dokumentaciji.

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih zakonom i: završena srednja ekonomska škola - ekonomski/finansijski smer (IV stepen) i rad na računaru. Uz prijavu treba dostaviti: 1. kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom, 2. overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju - odgovarajuće struke, 3. izvod iz MK rođenih - original.

Radnik obezbeđenja bez oružja - čuvar
na određeno vreme od tri meseca

Opis poslova: čuvar pod posebnim uslovima rada; kontroliše ulazak i izlazak lica i evidentira posete; vodi knjige evidencija; obezbeđuje objekat, zaposlene i druga lica; sprovodi stalni nadzor nad objektom; vrši pregled lica, prtljaga, opreme i vozila u objektu; pregleda prtljag i druge stvari koje posetioci imaju sa sobom; kontroliše i nadzire rad tehničkih sistema obezbeđenja.

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih zakonom, završeno srednje obrazovanje - odgovarajuće struke i licenca za vršenje osnovnih poslova službenika obezbeđenja - bez oružja. Uz prijavu treba dostaviti: 1. kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom, 2. overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju - odgovarajuće struke, 3. izvod iz MK rođenih – original, 4. overenu fotokopiju licence za vršenje osnovnih poslova službenika obezbeđenja bez oružja.

OSTALO: Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u listu „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Opšta bolnica Požarevac, Bratstva jedinstva 135, 12000 Požarevac.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC


Pregledano: 488 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters