Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik osnova prehrambene tehnologije Puno radno vreme

na SSŠ „BORISLAV MIHAJLOVIĆ MIHIZ” u Irig (Poslato na 22-07-2020)

Nastavnik osnova prehrambene tehnologije

SSŠ „BORISLAV MIHAJLOVIĆ MIHIZ”
22406 Irig, Zmaj Jovina 59
tel. 022/2462-026

Nastavnik osnova prehrambene tehnologije
sa 13% radnog vremena

USLOVI: Kandidat za radno mesto, pored opštih uslova propisanih članom 24 Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, br. 24/05, 61/05 75/14 13/17 - Odluka US, 113/17 i 95/18- autentično tumačenje), treba da ispunjava uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i to: da ima odgovarajuće obrazovanje, propisano članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: na studijama drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; studijama drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka (mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta) ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, a izuzetno i lice sa stečenim odgovarajućim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem. Odgovarajuće obrazovanje kandidata mora biti u skladu sa članom 4 stav 1 tačka 20) Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik” br. 5/2015, 10/2016, 2/2017, 13/2018 i 2/2020). Kandidat treba da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima. Kandidat ne sme biti osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje. Kandidat mora da ima državljanstvo Republike Srbije i da zna srpski jezik, na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad u školi. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu, a ostale dokaze kandidati dostavljaju uz prijavu na konkurs. Uz prijavni formular (koji kandidati preuzimaju sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja), kandidati dostavljaju kratku radnu biografiju i dokaze o ispunjenosti propisanih uslova, u originalu ili overenoj fotokopiji, i to: sve diplome kojima dokazuju stečeno odgovarajuće obrazovanje; uverenje iz MUP-a da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom shodno članu 139 stav 1 tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i da za njega nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje, u skladu sa zakonom, ne starije od 6 (šest) meseci od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi”; uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od 6 (šest) meseci od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi”; izvod iz MK rođenih, ne stariji od 6 (šest) meseci od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi”. Dokaz da zna srpski jezik (izjavu o tome datu u slobodnoj formi, pod krivičnom i materijalnom odgovornošću) kandidat dostavlja samo ukoliko obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku. Prijava mora biti potpisana i sadržati tačnu adresu, imejl-adresu i kontakt telefon kandidata. Konkurs sprovodi Konkursna komisija koju imenuje direktor škole. Konkursna komisija utvrđuje ispunjenost obaveznih uslova kandidata za prijem u radni odnos, u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati koji su izabrani u uži izbor, u roku od 8 (osam) dana, upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Konkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima sa liste i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Komunikacija sa kandidatima i obaveštavanje kandidata, u toku trajanja konkursa, obavljaće se elektronskim putem (na imejl-adresu kandidata) ili telefonom. Rešenje o izabranom kandidatu biće dostavljeno svim kandidatima, učesnicima konkursa. Rok za dostavljanje prijava je 10 (deset) dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi”. Prijave sa dokazima dostaviti na gore navedenu adresu škole, lično ili putem pošte. Neblagovremene prijave Konkursna komisija neće uzeti u obzir prilikom razmatranja.


Pregledano: 309 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters