Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik matematike Puno radno vreme

na OŠ „RADOJE DOMANOVIĆ“ u Vranje (Poslato na 22-07-2020)

Nastavnik matematike

OŠ „RADOJE DOMANOVIĆ“
17500 Vranje, Partizanski put 3
tel. 017/432-459

Nastavnik matematike

USLOVI: Kandidat pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa iz člana 24 Zakona o radu treba da ispunjava i posebne uslove i da ima odgovarajuće obrazovanje, predviđeno odredbama čl. 139, 140 i 144, stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018, 10/2019 i 6/2020 - dr. zakon) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Službeni glasnik - Prosvetni glasnik” broj 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 i 11/2019). Uz prijavu na konkurs kandidat treba da priloži: 1. prijavni formular sa internet sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 2. overen prepis diplome o odgovarajućem obrazovanju u skladu sa gore navednim Zakonom, 3. original / overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od 6 meseci, 4. original / overenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, 5. original / overenu kopiju uverenja o neosuđivanosti, 6. radnu biografiju i telefon za kontakt, 7. dokaz da zna srpski jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad, ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku. Kandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu dostavlja uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdarvstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Svi dokazi prilažu se u originalu ili kopiji koja je propisno overena kod javnog beležnika. Kandidat popunjava prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a potrebu dokumentaciju, zajedno sa odštapanim prijavnim formularom, dostavlja školi u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Konkurs sprovodi konkursna komisija imenovana Odlukom direktora del. br. 379 od 14.07.2020. godine. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima, koju vrši NSZ primenom standardizovanih postupaka. Ukoliko je već izvršena psihološka procena sposobnosti (u periodu od 6 meseci pre isteka roka za prijavu na ovaj konkurs), kandidat će u prijavi naznačiti kada i gde je izvršena. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Konkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Razgovor sa kandidatima obaviće se u prostorijama škole o čemu će kandidati biti naknadno obavešteni. Mesto rada: nastavnik matematike radiće u OŠ „Radoje Domanović“ u Vranju, Partizanski put 3. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Bliže informacije o javnom konkursu mogu se dobiti na telefon: 017/432-459. Prijave slati na adresu: Osnovna škola „Radoje Domanović“, Partizanski put 3, Vranje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi OŠ „RADOJE DOMANOVIĆ“


Pregledano: 1137 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters