Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik farmaceutske grupe predmeta; Radnik na održavanju čistoće; Diplomirani ekonomista za finan Puno radno vreme

na MEDICINSKA ŠKOLA „Dr IZABEL EMSLI HATON“ u Vranje (Poslato na 22-07-2020)

Nastavnik farmaceutske grupe predmeta; Radnik na održavanju čistoće; Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove

MEDICINSKA ŠKOLA
„Dr IZABEL EMSLI HATON“
17500 Vranje, Moše Pijade bb

Nastavnik farmaceutske grupe predmeta
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, tj. do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

USLOVI: diplomirani farmaceut, magistar farmacije. U radni odnos u ustanovi može da bude primljeno lice pod uslovima propisanim zakonom i to ako: 1) ima odgovarajuće obrazovanje; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, 4) ima državljanstvo Republike Srbije, 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uslovi iz stava 1 ovog člana dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada. Dokazi o ispunjenosti uslova iz stava 1 tač. 1), 3)-5) ovog člana sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz stava 1 tačka 2) ovog člana pribalja se pre zaključenja ugovora o radu. Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom dostaviti originale ili overene fotokopije sledećih dokumenata: diplomu ili uverenje o stečenom odgovarajućem obrazovanju, uverenje o državljanstvu - ne starije od 6 meseci, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje iz kaznene evidencije, uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima i decom dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu, prijavni formular sa zvanične stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u obzir. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave slati sa naznakom: „Za konkurs”, na adresu škole: Medicinska škola „Dr Izabel Emsli Haton”, Moše Pijade bb, 17501 Vranje.

Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove

USLOVI: diplomirani ekonomista - master, diplomirani ekonomista na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Radnik na održavanju čistoće
2 izvršioca

USLOVI: prvi stepen stručne spreme - osnovno obrazovanje.

OSTALO: U radni odnos u ustanovi može da bude primljeno lice pod uslovima propisanim zakonom i to ako: 1) ima odgovarajuće obrazovanje, 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, 3) nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, 4) ima državljanstvo Republike Srbije, 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uslovi iz stava 1 ovog člana dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada. Dokazi o ispunjenosti uslova iz stava 1. tač. 1), 3)-5) ovog člana sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz stava 1 tačka 2) ovog člana pribalja se pre zaključenja ugovora o radu. Uz prijavu na konkurs sa kratkom biografijom dostaviti originale ili overene fotokopije sledećih dokumenata: diplomu ili uverenje o stečenom odgovarajućem obrazovanju, uverenje o državljanstvu - ne starije od 6 meseci, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje iz kaznene evidencije, uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima i decom dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu, prijavni formular sa zvanične stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u obzir. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave slati sa naznakom „Za konkurs“, na adresu škole: Medicinska škola „Dr Izabel Emsli Haton“, Moše Pijade bb, 17501 Vranje.


Skoro postavljeni poslovi MEDICINSKA ŠKOLA „Dr IZABEL EMSLI HATON“


Pregledano: 1352 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters