Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vozač Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA KRUŠEVAC u Kruševac (Poslato na 29-07-2020)

Vozač

DOM ZDRAVLjA KRUŠEVAC
37000 Kruševac, Ćirila i Metodija 32

Vozač
u hitnoj medicinskoj pomoći u Službi hitne medicinske pomoći i sanitetskog prevoza Doma zdravlja Kruševac

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: srednje obrazovanje, vozačka dozvole B kategorije. Opis poslova: utvrđen Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova. Kandidati koji se prijavljuju na oglas dostavljaju: prijavu na oglas; kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom; overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; overenu fotokopiju vozačke dozvole; izjavu da su zdravstveno sposobni za poslove za poslove vozača; fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. O potrebi sprovođenja daljih razgovora sa kandidatima koji se jave na oglas a radi pružanja dodatnih podataka, koji mogu biti važni za odluku o prijemu, odlučuje direktor. O konačnom izboru kandidata odlučuje direktor. Izabrani kandidat, pre zasnivanja radnog odnosa, dužan je da dostavi lekarsko uverenje, kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedeni dokument u ostavljenom roku, sa njim se neće zaključiti ugovor o radu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave sa dokumentacijom dostaviti na navedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA KRUŠEVAC


Pregledano: 473 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters