Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA KRUŠEVAC u Kruševac (Poslato na 29-07-2020)

Više radnih mesta

DOM ZDRAVLjA KRUŠEVAC
37000 Kruševac, Ćirila i Metodija 32

Doktor medicine - izabrani lekar
u Službi opšte medicine Doma zdravlja Kruševac
2 izvršioca

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: završen medicinski fakultet VII/1 stepen stručne spreme, položen stručni ispit i posedovanje licence za rad ili rešenja o upisu u Komoru. Opis poslova: utvrđen Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova. Kandidati dostavljaju: prijavu na oglas; kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom; overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; overenu fotokopiju licence za rad ili rešenja o upisu u Komoru; izjavu da su zdravstveno sposobni za poslove za koje podnose prijavu; fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih. Prijavom na oglas kandidati daju svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. O potrebi sprovođenja daljih razgovora sa kandidatima koji se jave na oglas a radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu, odlučuje direktor. O konačnom izboru kandidata odlučuje direktor. Izabrani kandidat, pre zasnivanja radnog odnosa, dužan je da dostavi lekarsko uverenje, kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedeni dokument u ostavljenom roku, sa njim se neće zaključiti ugovor o radu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave sa dokumentacijom dostaviti na navedenu adresu.

Medicinska sestra - tehničar
na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutne zaposlene, do njenog povratka na rad, u Službi za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece Doma zdravlja Kruševac

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: završena srednja medicinska škola pedijatrijskog ili opšteg smera, položen stručni ispit i posedovanje licence za rad ili rešenja o upisu u Komoru. Opis poslova: utvrđen Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova. Kandidati koji se prijavljuju na oglas dostavljaju: prijavu na oglas; kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom; overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; overenu fotokopiju licence za rad ili rešenja o upisu u Komoru; izjavu da su zdravstveno sposobni za poslove za koje podnose prijavu; fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih. Prijavom na oglas kandidati daju svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. O potrebi sprovođenja daljih razgovora sa kandidatima koji se jave na oglas, a radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu, odlučuje direktor. O konačnom izboru kandidata odlučuje direktor. Izabrani kandidat, pre zasnivanja radnog odnosa, dužan je da dostavi lekarsko uverenje, kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedeni dokument u ostavljenom roku, sa njim se neće zaključiti ugovor o radu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave sa dokumentacijom dostaviti na navedenu adresu. Oglas objaviti kod Nacionalne službe zapošljavanja, na web sajtu Ministarstva zdravlja, oglasnoj tabli Doma zdravlja Kruševac i internet prezentaciji Doma zdravlja Kruševac.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA KRUŠEVAC


Pregledano: 623 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters