Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine na specijalizaciji u javnom zdravlju Puno radno vreme

na ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE KRUŠEVAC u Kruševac (Poslato na 29-07-2020)

Doktor medicine na specijalizaciji u javnom zdravlju

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE KRUŠEVAC
37000 Kruševac, Vojvode Putnika 2

Doktor medicine na specijalizaciji u javnom zdravlju
2 izvršioca

USLOVI: Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati mora da ispunjavaju i sledeće posebne uslove: visoko obrazovanje na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; stručni ispit; licenca; specijalizacija iz socijalne medicine i epidemiologije. Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Zavoda za javno zdravlje Kruševac. Zainteresovani kandidati, uz prijavu na oglas, sa naznakom za koju specijalizaciju konkurišu, podnose i dokaze o ispunjenosti posebnih uslova oglasa, u neoverenoj fotokopiji, a izabrani kandidati, pre zasnivanja radnog odnosa, dužni su da dostave overene fotokopije potrebne dokumentacije, kao i dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Kandidat mora biti obavešten o izboru, u skladu sa zakonom, u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana isteka roka za prijavu kandidata. Odluka o izboru kandidata će biti objavljena na sajtu Zavoda za javno zdravlje Kruševac i neće se dostavljati učesnicima javnog oglasa. Priložena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave sa kraćom biografijom i dokazima o ispunjavanju uslova oglasa dostavljaju se u zatvorenoj koverti, na gore označenu adresu i sa naznakom: „Za oglas”.


Pregledano: 288 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters