Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagoški asistent Puno radno vreme

na OŠ “BRANISLAV NUŠIĆ” Rataje u Vranje (Poslato na 29-07-2020)

Pedagoški asistent

OŠ “BRANISLAV NUŠIĆ”
17500 Vranje, Rataje
tel. 017/59-003, 59-035

Pedagoški asistent
na određeno vreme do kraja školske 2020/2021. godine

USLOVI: četvrti stepen stručne spreme, završen program obuke za pedagoške asistente. Kandidat treba da ispunjava i ostale uslove predviđene Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. gl. RS“, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, i 6/2020), tj. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje ili davanje mita i ostala krivična dela predviđena članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; da ima državljanstvo RS; da zna srpski jezik kao i jezik na kom se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad i da se nalazi na listi pedagoških asistenata. Uz prijavu na konkurs dostaviti: uverenje o državljanstvu, dokaz da se protiv kandidata ne vodi istraga, da nije podignuta optužba i da se ne vodi krivični postupak pred sudom (sve to ne starije od šest meseci), kratku biografiju, overenu fotokopiju diplome, tj. svedočanstva kao i popunjeni prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Prijave slati na adresu: OŠ “Branislav Nušić” Rataje, 17500 Vranje, sa naznakom: „Za Konkusnu komisiju“. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.


Pregledano: 1290 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters