Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „NAŠE DETE“ u Vranje (Poslato na 29-07-2020)

Više radnih mesta

PREDŠKOLSKA USTANOVA „NAŠE DETE“
17500 Vranje, Cara Dušana 22

Službenik za javne nabavke
na određeno vreme radi zamene radnice na porodiljskom odsustvu

Vaspitač
na određeno vreme radi zamene radnice na dužem bolovanju

Pedagoški asistent
na određeno vreme do kraja radne 2020/2021. godine

Servirka
na određeno vreme radi zamene radnica na dužem bolovanju
2 izvršioca

Spremačica
na određeno vreme radi zamene radnica na porodiljskom odsustvu i dužem bolovanju
2 izvršioca

USLOVI: Kandidati moraju da ispunjavaju sledeće uslove za zasnivanje radnog odnosa: 1) da imaju odgovarajuće obrazovanje i to: r.br. 1 - visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine - diplomirani pravnik-master ili diplomirani pravnik; znanje rada na računaru; - najmanje tri godine radnog iskustva; r.br. 2 - više obrazovanje ili visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne strukovne, osnovne akademske ili specijalističke strukovne studije) ili na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine - vaspitač; r.br. 3 - srednje obrazovanje i završena obuka za pedagoškog asistenta (završen propisan program obuke za rad sa decom i učenicima romske nacionalne manjine); r.br. 4 - srednje obrazovanje ugostiteljske struke u trajanju od dve ili tri godine ili osnovno obrazovanje sa radnim iskustvom stečenim do 01.01.2018. godine; r.br. 5 - završena osnovna škola; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; 3) da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije, 5) zna jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad. Kandidati uz prijave na konkurs dostavljaju: dokaz o stručnoj spremi (overena fotokopija diplome), potvrda o radnom stažu (za radno mesto pod r.br. 1 i po potrebi za radno mesto pod r.br. 4), uverenje - izvod iz kaznene evidencije MUP-a da lice nije osuđivano za krivična dela iz tačke 3. obaveznih uslova za zasnivanje radnog odnosa, izvod iz matična knjige rođenih (original ili overena fotokopija), uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija). Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. U postupku odlučivanja vrši se prethodna provera psihofizičkih sposobnosti kandidata koju obavlja nadležna NSZ primenom standardizovanih postupaka. Kandidati potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju na adresu: Predškolska ustanova „Naše dete“, Vranje, Cara Dušana 22, poštom ili lično, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „NAŠE DETE“


Pregledano: 3048 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters