Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Ekspeditor pošte Puno radno vreme

na REPUBLIKA SRBIJA PREKRŠAJNI SUD U NEGOTINU u Negotin (Poslato na 29-07-2020)

Ekspeditor pošte

REPUBLIKA SRBIJA
PREKRŠAJNI SUD U NEGOTINU
Kraljevića Marka 2
tel. 019/542-864

Ekspeditor pošte

USLOVI: Prekršajni sud u Negotinu, na osnovu čl. 45-48, čl. 54 i čl. 55 Zakona o državnim službenicima („Sl. glasnik RS“, br. 79/05...95/18), čl. 8-16 Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Sl. glasnik RS“, br. 2/19), a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Prekršajnom sudu u Negotinu, oglašava: Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta ekspeditor pošte - 1 (jedan) izvršilac.

Opis radnog mesta: radi na ekspediciji sudske pošte; trebuje marke i odgovara za pravilno rukovanje istim; zavodi poštu kroz knjigu dostavljača; knjigu za dostavu pošte u mestu i predajnu knjigu pošte kod PTT (knjigu za običnu poštu i knjigu za preporučenu pošiljku); vrši dostavu sudskih pismena strankama i drugim učesnicima u sudskim postupcima u skladu sa odredbama procesnih zakona; donosi sudsku poštu; vrši predaju i prijem pošte; dostavlja i poštu između zgrade Suda, kao i u samoj zgradi Suda; po potrebi dežura radi dostave pismena koja su po svojoj prirodi hitna; obavlja i druge poslove po nalogu predsednika Suda i šefa pisarnice.

OSTALO: III i IV stepen stručne spreme društvenog, prirodnog ili tehničkog smera; najmanje dve godine radnog iskustva u struci; položen državni stručni ispit i potrebne kompetencije za rad na ovom radnom mestu. Zvanje: referent. Opšti uslovi za zaposlenje: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci. Rok za podnošenje prijave na konkurs sa dokumentacijom kojom se potvrđuje ispunjenost traženih uslova konkursa je 8 (osam) dana i počinje da teče narednog dana od dana kada je javni konkurs oglašen u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijava na javni konkurs vrši se na Obrascu prijave, koji je sastavni deo ovog oglasa i koji je dostupan i može se preuzeti na internet prezentaciji - portalu Prekršajnog suda u Negotinu (www.ne.pk.sud.rs) ili u štampanoj verziji na pisarnici Prekršajnog suda u Negotinu, u Negotinu, Kraljevića Marka 2. Javni konkurs se oglašava na internet prezentaciji - portalu Suda (www.ne.pk.sud.rs) i oglasnoj tabli Prekršajnog suda u Negotinu, na internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje. Uz popunjen obrazac prijave na konkurs, učesnik je dužan da dostavi sledeće dokaze, u originalu ili overenoj fotokopiji: diplomu o stečenom obrazovanju, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi krivični postupak i da nije osuđivan (ne starije od 6 meseci), dokaz o potrebnom radnom iskustvu u struci, dokaz o položenom državnom stručnom ispitu. Prilikom predaje prijave na javni konkurs, prijava dobija šifru pod kojom podnosilac prijave učestvuje u daljem izbornom postupku. Šifra prijave unosi se u obrazac prijave nakon što Konkursna komisija sastavi spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak. Podnosioci prijave obaveštavaju se o dodeljenoj šifri u roku od tri dana od prijema prijave, dostavljanjem navedenog podatka na način na koji je u prijavi naznačen za dostavu obaveštenja. Kandidat može da se zaposli iako nema položen državni stručni ispit, ali je dužan da ga položi u roku od šest meseci od dana zasnivanja radnog odnosa, a u smislu čl. 102 Zakona o državnim službenicima, a položen državni stručni ispit nije uslov, niti prednost za zasnivanje radnog odnosa, s tim da izabrani kandidat je dužan da dostavi dokaz - uverenje o opštoj i zdravstvenoj sposobnosti u ostavljenom roku koji određuje Konkursna komisija. Kandidat koji ne dostavi dokaze, odnosno koji na osnovu dostavljenih ili pribavljenih dokaza ne ispunjava uslove za zaposlenje, pisanim putem se obaveštava da je isključen iz daljeg izbornog postupka. Konkursna komisija će u izbornom postupku proveriti stručnu osposobljenost, znanje i veštine kandidata za obavljanje poslova na radnom mestu za koje konkurišu, kao i obaviti razgovor sa kandidatima. Datum obavljanja razgovora sa kandidatima biće naknadno određen, o čemu će učesnici biti obavešteni telefonom ili na način koji kandidat bude u prijavi naveo, vodeći računa o ekonomičnosti i jednostavnosti postupka. Kratka i hitna obaveštenja mogu da se daju telefonom ili na drugi pogodan način. Nakon isteka roka za podnošenje prijava na konkurs, biće određeno vreme i mesto provere osposobljenosti, znanja i veština kandidata, o čemu će isti biti blagovremeno obavešteni telefonom, ili na način koji kandidat bude u prijavi naveo. Prijave se dostavljaju neposredno predajom u pisarnici u sedištu Suda ili preporučenom pošiljkom, na adresu: Prekršajni sud u Negotinu, Kraljevića Marka 2, 19300 Negotin, sa naznakom „Za javni konkurs“. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave biće odbačene. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu je Ivan Jončić, šef pisarnice, kontakt telefon: 019/542-864. Svi izrazi, pojmovi i termini upotrebljeni u ovom oglasu u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju prirodni i muški i ženski rod lica na koje se odnosi.


Pregledano: 254 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters