Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta), Čistačica Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „BRANKO RADIČEVIĆ“ u Šid (Poslato na 29-07-2020)

Nastavnik...; Čistačica

OSNOVNA ŠKOLA
„BRANKO RADIČEVIĆ“
22240 Šid, Petra Kočića bb
tel. 022/2714-045

Nastavnik ruskog jezika

USLOVI: propisani čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 10/2019, 27/2018-dr. zakon i 6/2020) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik“, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 i 2/2020). Članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisani su opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa u školi i to da lice ima: 1) odgovarajuće obrazovanje; 2) psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje, 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Za radno mesto nastavnika: odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja je visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije ) i to: 1) na studijama drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; 2) na studijama drugog stepena iz oblasti predagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka (lice mora da ima završene studije prvog stepna iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta); na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanjedo 10. septembra 2005. godine. Vrsta stručne spreme nastavnika ruskog jezika propisana je Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik“, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 i 11/2019, 2/2020), te poslove nastavnika ruskog jezika mogu da obavljaju sledeća lica: profesor, odnosno diplomirani filolog za ruski jezik i književnost, master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil ruski jezik), master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil ruski jezik); master profesor slavista - ruski jezik i književnost; master profesor predmetne nastave (prethodno završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet).

Nastavnik likovne kulture

USLOVI: propisani čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 10/2019, 27/2018-dr. zakon i 6/2020) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik“, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 i 2/2020). Članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisani su opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa u školi i to da lice ima: 1) odgovarajuće obrazovanje; 2) psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Za radno mesto nastavnika odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja je visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: 1) na studijama drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; 2) studijama drugog stepena iz oblasti predagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarnestudije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka (lice mora da ima završene studije prvog stepna iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta); na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanjedo 10. septembra 2005. godine; vrsta stručne spreme nastavnika likovne kulture propisana je Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik“, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 i 2/2020), te poslove nastavnika likovne kulture mogu da obavljaju sledeća lica: diplomirani slikar, akademski slikar - likovni pedagog, akademski grafičar - likovni pedagog, akademski vajar - likovni pedagog, diplomirani slikar - profesor likovne kulture, diplomirani grafičar - profesor likovne kulture, diplomirani vajar - profesor likovne kulture, diplomirani grafički dizajner - profesor likovne kulture, diplomirani umetnik novih likovnih medija - profesor likovne kulture, diplomirani umetnik fotografije - profesor likovne kulture, diplomirani slikar - profesor, diplomirani vajar, - diplomirani vajar - profesor, diplomirani grafički dizajner, diplomirani arhitekta unutrašnje arhitekture, diplomirani slikar zidnog slikarstva, diplomirani grafičar, diplomirani grafičar - profesor, profesor likovnih umetnosti, master likovni umetnik (završene osnovne akademske studije iz oblasti likovne umetnosti, odnosno primenjene umetnosti i dizajna), master primenjeni umetnik (završene osnovne akademske studije iz oblasti likovne umetnosti, odnosno primenjene umetnosti i dizajna), master konzervator i restaurator (završene osnovne akademske studije iz oblasti likovne umetnosti, odnosno primenjene umetnosti i dizajna), master dizajner (završene osnovne akademske studije iz oblasti likovne umetnosti, odnosno primenjene umetnosti i dizajna), lice sa završenim fakultetom likovnih umetnosti, lice sa završenim fakultetom primenjenih umetnosti, lice sa završenim fakultetom primenjenih umetnosti i dizajna, diplomirani kostimograf; master profesor predmetne nastave (prethodno završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet).

Nastavnik hemije

USLOVI: propisani čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 10/2019, 27/2018-dr. zakon i 6/2020 i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik“, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 i 2/2020). Članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisani su opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa u školi i to da lice ima: 1) odgovarajuće obrazovanje; 2) psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Za radno mesta nastavnika - odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja je visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), i to: 1) na studijama drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; 2) studijama drugog stepena iz oblasti predagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka (lice mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta); na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; vrsta stručne spreme za nastavnika hemije propisana je Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik“, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019), te poslove nastavnika hemije mogu da obavljaju sledeća lica: diplomirani hemičar, profesor hemije, profesor hemije i fizike, profesor hemije i biologije, diplomirani hemičar opšte hemije, diplomirani hemičar za istraživanje i razvoj, diplomirani fizikohemičar, diplomirani hemičar - smer hemijsko inženjerstvo, profesor biologije i hemije, profesor fizike i hemije za osnovnu školu, diplomirani profesor biologije i hemije, diplomirani hemičar - profesor hemije, diplomirani profesor hemije - master, profesor fizike - hemije, profesor geografije - hemije, profesor biologije - hemije, diplomirani profesor fizike - hemije, master, diplomirani profesor biologije - hemije master, diplomirani pedagog za fiziku i hemiju, diplomirani fizičar - profesor fizike i hemije za osnovnu školu - master, diplomirani hemičar - master, master profesor hemije, master hemičar, master profesor fizike i hemije, master profesor biologije i hemije, master fizikohemičar, diplomirani inženjer hemije analitičkog smera, master profesor predmetne nastave, diplomirani hemičar - inženjer za kontrolu kvaliteta i menadžment životne sredine. Lica koja su stekla akademsko zvanje master moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije hemije.

OSTALO: Kandidati su dužni da dostave sledeće dokaze o ispunjavanju uslova: overenu fotokopiju ili overen prepis diplome o stečenom obrazovanju (dostaviti i overenu kopiju diplome o završenim osnovnim akademskim studijama, odnosno studijama prvog stepena); uvrenje o državljanstvu ne starije od 6 meseci ili overena kopija uverenja o državljanstvu (ne starijeg od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija izvoda); uverenje o neosuđivanosti i nepostojanju diskriminatornog ponašanja (ne starije od 6 meseci); dokaz o poznavanju srpskog jezika na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad (podnosi se ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku, na kom se izvodi obrazovno-vaspitni rad); biografiju.

Čistačica

USLOVI: propisani članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 10/2019, 27/2018-dr. zakon i 6/2020) i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta u OŠ „Branko Radičević“ Šid broj 753/2018 od 03.09.2018. godine. Članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisani su opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa u školi i to da lice ima: 1) odgovarajuće obrazovanje - osnovno obrazovanje; 2) psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Kandidat je dužan da dostavi sledeće dokaze o ispunjavanju uslova: overena fotokopija ili overen prepis svedočanstva o stečenom osnovnom obrazovanju; uverenje o državljanstvu, ne starije od 6 meseci ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu (ne starijeg od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija izvoda); uverenje o neosuđivanosti i nepostojanju diskriminatornog ponašanja (ne starije od 6 meseci); dokaz o poznavanju srpskog jezika na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad (podnosi se ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku, na kome se izvodi obrazovno vaspitni rad); biografiju.

Svi kandidati popunjavaju prijavni formular sa internet sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koji prilažu uz dokaze o ispunjavanju uslova. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave na konkurs sa dokumentacijom i prilozima podnose se preporučenom pošiljkom ili lično na adresu Osnovne škole „Branko Radičević” Šid, Petra Kočića bb, 22240 Šid. Za sve dodatne informacije kandidati se mogu obratiti sekretaru škole, radnim danom od 8 do 12 časova, na telefon: 022/2714-045 ili 022/2717-125 ili na mejl-adresu škole: osbrankor@ptt.rs.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „BRANKO RADIČEVIĆ“


Pregledano: 1235 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters