0

Aplikacija

Ginekološko akušerska sestra/babica u porodilištu Puno radno vreme

na Opšta bolnica "Đorđe Joanović" u Zrenjanin (Poslato na 30-07-2020)

Ginekološko akušerska sestra/babica u porodilištu

Opšta bolnica “Đorđe Joanović”, Zrenjanin

Broj: 01-2608/1

undefined” style=“margin:0px” arial”,sans-serif;font-size:11pt”=”“ lang=“sr-Cyrl”> Na osnovu člana 24. Zakona o radu (»Službeni glasnik RS» br.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14, 13/17-US, 113/17 i 95/18), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave («Službeni glasnik RS» br. 96/2019 i 58/20), člana 9. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, u skladu sa važećim Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj:112-01-200/2018-02 od 20.08.2018. godine i na osnovu Odluke direktora Opšte bolnice »Đorđe Joanović» Zrenjanin broj 01-2608 od 29.07.2020. godine raspisuje se:

O G L A S

Za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

– povećan obim posla

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom – povećan obim posla u Opštu bolnicu «Đorđe Joanović» Zrenjanin, za radno mesto

Ginekološko akušerska sestra/babica u porodilištu ……………………………… 2 izvršioca

Kandidati moraju posedovati IV stepen stručne spreme, završenu srednju medicinsku školu – smer ginekološko akušerska sestra-tehničar i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

Ø molbu

Ø CV

Ø overenu fotokopiju diplome

Ø overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu

Ø overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu).

Ø lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

Ø uredan sanitarni nalaz što dokazuje fotokopija sanitarne knjižice

Ø dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

Ø dokaz o imunizaciji Hepatitis B

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin, ul. dr Vase Savića 5 sa naznakom «OGLAS».

Naznačiti u molbi datum početka oglasa

Oglas važi od 30.07.2020. do 06.08.2020. godine.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.

Рок важења
06.08.2020.
Захтевани ниво квалификација
Средња школа – IV степен (4 година)
Образовање кандидата
Медицина
Радно искуство у занимању
Није битно
Број извршилаца
2
Место рада
Зрењанин
Врста радниг односа / ангажовања
Одређено
Напомена
Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)Skoro postavljeni poslovi Opšta bolnica "Đorđe Joanović"


Pregledano: 59 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters