Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine specijalista u operacionim salama za potrebe Klinike za onkološku hirurgiju; Viši ra Puno radno vreme

na INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE u Beograd (Poslato na 11-08-2020)

Doktor medicine specijalista u operacionim salama za potrebe Klinike za onkološku hirurgiju; Viši radiološki tehničar u radioterapiji; Servirka

INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE
11000 Beograd, Pasterova 14

Doktor medicine specijalista u operacionim salama za potrebe Klinike za onkološku hirurgiju

USLOVI: visoko obrazovanje iz oblasti medicine: - na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. i završena specijalizacija iz plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i završena specijalizacija iz plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, u skladu sa Pravilnikom o specijalizacijama i užim specijalizacijama zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. stručni ispit; licenca; najmanje 6 meseci radnog iskustava u zvanju doktora medicine (za doktore medicine); specijalistički ispit; najmanje tri godine i šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine (za specijaliste); Zdravstvena sposobnost utvrđena od strane nadležnog zdravstvenog organa u skladu sa zakonom. Probni rad u trajanju od 6 meseci. Zainteresovani kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu, fotokopiju diplome o završenoj specijalizaciji iz plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju licence, fotokopiju radne knjižice ili dokaz o radnom iskustvu.

Viši radiološki tehničar u radioterapiji
na određeno vreme radi povećanog obima posla, u trajanju od 6 meseci za potrebe Odeljenja dnevne bolnice radioterapije
2 izvršioca

USLOVI: visoko obrazovanje u oblasti zdravstva: na strukovim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju, zdravstvena sposobnost. Zainteresovani kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, fotokopiju diplome o završenoj odgovarajućoj visokoj/višoj školi, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju licence, fotokopiju radne knjižice ili dokaz o radnom iskustvu.

Servirka
na određeno vreme radi povećanog obima posla u trajanju od 6 meseci za potrebe Odeljenja ishrane i higijene

Servirka
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog, za potrebe odeljenja ishrane i higijene

USLOVI: srednje obrazovanje; zdravstvena sposobnost. Zainteresovani kandidati podnose: prijavu na oglas sa kratkom biografijom, fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi.

OSTALO: kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor. Odluka o izboru kandidata doneće se u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na veb-stranici Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije (www.ncrc.ac.rs). Kandidati koji budu izabrani u obavezi su da dostave overene fotokopije traženih dokumenata i dokaz o zdravstvenoj sposobnosti. Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa. Priložena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Odeljenje za pravne poslove. Prijave se podnose lično (prizemlje, soba br. 32) ili putem preporučene pošiljke na navedenu adresu Instituta - Odeljenje za pravne poslove (za oglas), u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE


Pregledano: 295 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters