Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA PARAĆIN u Paraćin (Poslato na 12-08-2020)

Više radnih mesta

DOM ZDRAVLjA PARAĆIN
35250 Paraćin, Majora Marka 10
tel. 035/573-186

Doktor medicine u hitnoj pomoći
na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog radika do njegovog povratka, za rad u Službi za hitnu medicinsku pomoć sa sanitetskim prevozom Doma zdravlja Paraćin, sa skraćenim radnim vremenom
3 izvršioca

Doktor medicine izabrani lekar
na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog radnika do njegovog povratka, za rad u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva sa odsekom preventivne zdravstvene zaštite Doma zdravlja Paraćin

USLOVI: visoko obrazovanje: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; stručni ispit, licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine.

Viša medicinska sestra - tehničar u hitnoj medicinskoj pomoći
na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog radnika do njegovog povratka, sa skraćenim radnim vremenom, za rad uSlužbi za hitnu medicinsku pomoć sa sanitetskim prevozom Doma zdravlja Paraćin

USLOVI: visoko obrazovanje: na osnovnim studijama prvog stepena (strukovne/akademske) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; stručni ispit, licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju više, odnosno strukovne medicinske sestre.

Medicinska sestra - tehničar u hitnoj medicinskoj pomoći
na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog radnika do njegovog povratka, sa skraćenim radnim vremenom, za rad u Službi za hitnu medicinsku pomoć sa sanitetskim prevozom Doma zdravlja Paraćin

USLOVI: srednje obrazovanje; stručni ispit, licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju medicinske sestre - tehničara.

OSTALO: Zainteresovani kandidati podnose: prijavu na oglas, kratku biografiju, fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih/venčanih, fotokopiju uverenja o državljanstvu, fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu, odnosno visokoj medicinskoj školi, odnosno srednjoj medicinskoj školi, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, fotokopiju licence za samostalni rad ili rešenja o upisu u Komoru, dokaz da kandidat ima najmanje šest meseci radnog iskustva u struci. Opis posla dat je u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Domu zdravlja Paraćin. Dokazi o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa za napred navedena radna mesta podnose se u neoverenim kopijama. Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa, doneti lično u pisarnicu Doma zdravlja Paraćin ili poslati na adresu: Dom zdravlja Paraćin, Majora Marka 10, 35250 Paraćin, sa naznakom: „Prijava na konkurs za radno mesto doktor medicine u hitnoj pomoći“ ili „Prijava na konkurs za radno mesto doktor medicine izabrani lekar“ ili „Prijava na konkurs za radno mesto viša medicinska sestra / tehničar u hitnoj medicinskoj pomoći” ili „Prijava na konkurs za radno mesto medicinska sestra / tehničar u hitnoj medicinskoj pomoći“. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije i u listu „Poslovi“. Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu. Neblagovremene, nedozvoljene, nepotpisane prijave, kao i prijave sa nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom, neće biti razmatrane. Po završetku konkursa predata dokumenta se neće vraćati kandidatima. Za sve informacije možete se obratiti na telefon: 035/573-186.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA PARAĆIN


Pregledano: 487 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters