Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine izabrani lekar Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA KRUPANj SA STACIONAROM u Krupanj (Poslato na 12-08-2020)

Doktor medicine izabrani lekar

DOM ZDRAVLjA KRUPANj
SA STACIONAROM
15314 Krupanj, Vlade Zečevića 61
tel/faks: 015/581-311, 581-656
www.dzkrupanj.rs

Doktor medicine izabrani lekar

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove: visoko obrazovanje: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10.09.2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.09.2005; položen stručni ispit za svoje zvanje; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine. Zainteresovani kandidati uz prijavu podnose sledeću dokumentaciju: diplomu o završenom medicinskom fakultetu (original ili overena fotokopija), uverenje o položenom stručnom ispitu (original ili overena fotokopija), licencu (original ili overena fotokopija), dokaz o radnom iskustvu u zvanju doktora medicine, kratku biografiju, izvod iz matične knjige rođenih/venčanih (ne stariji od 6 meseci), uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci). Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Prijave se podnose na adresu: Dom zdravlja Krupanj sa stacionarom, Vlade Zečevića 61, 15314 Krupanj ili neposredno u Domu zdravlja Krupanj. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Pregledano: 147 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters