Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik metalurške grupe predmeta Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA u Smederevo (Poslato na 12-08-2020)

Nastavnik metalurške grupe predmeta

TEHNIČKA ŠKOLA
11300 Smederevo, Vuka Karadžića 13
tel. 026/617-388

Nastavnik metalurške grupe predmeta
nepuno radno vreme 90%

USLOVI: VII stepen stručne spreme, diplomirani inženjer metalurgije, master inženjer metalurgije. Kandidati treba da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o radu, uslove iz čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 10/2019 i 6/2020), kao i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Metalurgije.

OSTALO: Uz odštampan i popunjen prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na konkurs dostaviti: overenu fotokopiju diplome ili uverenja o stečenoj stručnoj spremi, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje da kandidat nije osuđivan, a za nastavnika - uverenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju ili položen ispit za licencu (osim za lica koja zasnivaju radni odnos u svojstvu pripravnika ili na način utvrđen kao za pripravnike). Dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu. U toku trajanja postupka odlučivanja o izboru, kandidati za sva radna mesta koji uđu u uži izbor dužni su da se podvrgnu proveri psihofizičkih sposobnosti za rad sa decom i učenicima, koju vrši Nacionalna služba za zapošljavanje, primenom standardizovanih postupaka, a u skladu sa članom 154 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 10/2019 i 6/2020), po rasporedu koji utvrdi škola u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavešteni. Kandidat mora znati jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji “Poslovi”. Prijave slati na gore navedenu adresu, sa naznakom: “Za konkurs”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKA ŠKOLA


Pregledano: 509 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters