Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA POŽAREVAC u Požarevac (Poslato na 12-08-2020)

Više radnih mesta

DOM ZDRAVLjA POŽAREVAC
12000 Požarevac, Jovana Šerbanovića 12

Citoskriner
za rad u citolaboratoriji za organizovani skrining grlića materice Doma zdravlja Požarevac
6 izvršilaca

Opis poslova: vrši morfološku analizu ćelija dobijenih cervikalnim brisom u postupku skrininga.

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih zakonom i: 1. završeno visoko obrazovanje na osnovnim studijama prvog stepena (osnovne akademske / strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; ili srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine; ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine u oblasti bioloških nauka; 2. položen stručni ispit, dodatna obuka za citoskrining u organizovanom populacaonom skriningu na rak grlića materice. Uz prijavu treba dostaviti i: 1. molbu za prijem sa tačno naznačenim radnim mestom na koje se konkuriše i biografijom sa adresom i kontakt telefonom; 2. overenu fotokopiju diplome o završenoj odgovarajućoj školi; 3. overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; 4. overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih (ukoliko je došlo do promene prezimena potrebno je dostaviti overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih); 5. očitanu ličnu kartu; 6. kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence.

Laboratorijski tehničar
za rad u citolaboratoriji za organizovani skrining grlića materice Doma zdravlja Požarevac
2 izvršioca

Opis poslova: Uzima uzorke biološkog materijala, priprema uzorke, reagense, podloge i opremu za mikrobiološka i biohemijska ispitivanja u zdravstvenoj ustanovi i u okviru terenskog rada; priprema, održava i vrši kontrolu ispravnosti laboratorijske opreme; održava kulture mikroorganizama; radi na biohemijskim i drugim analizatorima; izvodi laboratorijske analize biloškog materijala, u skladu sa nomenklaturom laboratorijskih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju; pravilno odlaže medicinski otpad.

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih zakonom i: završeno srednje obrazovanje (smer: laboratorijski tehničar); položen stručni ispit; licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju laboratorijski tehničar. Uz prijavu treba dostaviti i: 1. molbu za prijem sa tačno naznačenim radnim mestom na koje se konkuriše i biografijom sa adresom i kontakt telefonom; 2. overenu fotokopiju diplome o završenoj odgovarajućoj školi; 3. overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; 4. overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih (ukoliko je došlo do promene prezimena potrebno je dostaviti overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih); 5. očitanu ličnu kartu; 6. kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence.

Stomatološka sestra - tehničar
za rad u Službi za dečiju i preventivnu stomatologiju i Službu za stomatološku zdravstvenu zaštitu odraslih Doma zdravlja Požarevac
4 izvršioca

Opis poslova: asistira doktoru stomatologije tokom sprovođenja stomatološke zdravstvene zaštite; asistira pri dentalnim i intraoralnim snimanjima; vodi propisanu medicinsku dokumentaciju; priprema stomatološku ordinaciju za rad; vrši dezinfekciju i sterilizaciju materijala i instrumenata; pravilno odlaže medicinski otpad.

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih zakonom i: 1. završeno srednje obrazovanje (srednja medicinska škola); 2. položen stručni ispit; licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju stomatološka sestra - tehničar. Uz prijavu treba dostaviti i: 1. molbu za prijem sa tačno naznačenim radnim mestom na koje se konkuriše i biografijom sa adresom i kontakt telefonom; 2. overenu fotokopiju diplome o završenoj odgovarajućoj školi; 3. overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; 4. overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih (ukoliko je došlo do promene prezimena potrebno je dostaviti overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih); 5. očitanu ličnu kartu; 6. kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence.

Doktor medicine
za rad u Službi za hitnu medicinsku pomoć
na određeno vreme do povratka zaposlenog sa bolovanja

Opis poslova: dijagnostikuje povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem specijalizovanih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, obavlja preglede i upućuje na dalju dijagnostiku i specijalističke preglede, zbrinjava pacijente na mestu povređivanja, odnosno naglo nastalog oboljenja, kojima je neophodno ukazivanje hitne medicinske pomoći, po potrebi prati pacijenta u hitnom sanitetskom transportu do odgovarajuće zdravstvene ustanove; obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima; učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite i unapređenju zdravlja pojedinca i porodice, radi na otkrivanju i suzbijanju faktora rizika za nastanak bolesti; prati zdravstveno stanje stanovništva na svom području i osigurava podatke za potrebe zdravstvene statistike, utvrđuje rizike za zdravlje, predlaže i sprovodi mere za njihovo otklanjanje, sprovodi zdravstveno-vaspitne aktivnosti i ostvaruje saradnju sa ključnim pojedincima i organizacijama u zajednici; organizuje i učestvuje u posebnim programima (vakcinacija, mere u toku epidemija i masovnih nesreća, mere za rano otkrivanje bolesti); utvrđuje vreme i uzrok smrti, vodi propisanu medicinsku dokumentaciju; obavlja i druge poslove svoje struke u skladu sa aktima Doma zdravlja i RFZO, kao i po nalogu neposrednog rukovodioca, za koje se zahteva visoka stručna sprema - medicinski fakultet, stručni ispit; licenca i najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine. Za svoj rad neposredno je odgovoran načelniku službe.

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih zakonom i: završeno visoko obrazovanje: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10.09.2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine; položen stručni ispit; licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine. Uz prijavu treba dostaviti i: 1. molbu za prijem sa tačno naznačenim radnim mestom na koje se konkuriše i biografijom sa adresom i kontakt telefonom; 2. overenu fotokopiju diplome o završenoj odgovarajućoj školi; 3. overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; 4. overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih (ukoliko je došlo do promene prezimena potrebno je dostaviti overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih); 5. očitanu ličnu kartu; 6. kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence.

OSTALO: Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u listu „Poslovi“ kod Nacionalne službe za zapošljavanje i na sajtu Ministarstva zdravlja. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Dom zdravlja Požarevac, Jovana Šerbanovića 12, 12000 Požarevac.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA POŽAREVAC


Pregledano: 1020 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters