Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sekretar ustanove; Vaspitač; Medicinska sestra...; Servirka; Spremačica-kurir Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „NAŠA RADOST” u Kovin (Poslato na 12-08-2020)

Sekretar ustanove; Vaspitač; Medicinska sestra...; Servirka; Spremačica-kurir

PREDŠKOLSKA USTANOVA „NAŠA RADOST”
Kovin, Trg Žarka Zrenjanina 10
tel/faks: 013/742-812

Sekretar ustanove

USLOVI: poslove sekretara može obavljati lice koje ima obrazovanje iz oblasti pravnih nauka - visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili master strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005.godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

Vaspitač
5 izvršilaca

USLOVI: visoko obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, master strukovne studije i specijalističke akademske studije) odnosno, na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine, na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, osnovne akademske studije ili specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili više obrazovanje - vaspitač.

Medicinska sestra - vaspitač

USLOVI: stečeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju medicinske škole, u zvanju medicinska sestra - vaspitač ili odgovarajuće više obrazovanje, odnosno odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) - vaspitač, jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit.

Medicinska sestra za preventivnu zdravstvenu zaštitu i negu

USLOVI: stečeno obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije, odnosno osnovne akademske studije), odnosno na studijama u trajanju od 3 godine ili više obrazovanje u oblasti medicinskih nauka, položen stručni ispit, jedna godina radnog iskustva.

Servirka

USLOVI: osnovno obrazovanje.

Spremačica-kurir
2 izvršioca

USLOV: osnovno obrazovanje

OSTALO: Svi kandidati pored uslova o stečenom odgovarajućem obrazovanju i dodatnog uslova moraju ispunjavati i sledeće uslove propisane članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom (lekarsko uverenje pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu sa izabranim kandidatom); da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da imaju državljanstvo Republike Srbije; znanje srpskog jezika. Uz prijavni formular, koji se popunjava na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, svi kandidati dostavljaju pored odštampanog formulara i sledeću dokumentaciju: 1. radnu i ličnu biografiju sa adresom i kontakt telefonom - CV; 2. dokaz o stručnoj spremi (overena fotokopija diplome o stečenoj stručnoj spremi, ne starije od 6 meseci); vaspitač - dostavlja original ili overenu fotokopiju uverenja ili drugog odgovarajućeg dokumenta kojim se dokazuje da je kandidat stekao obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina od najmanje 30 bodova, i to najmanje po 6 bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova, odnosno da su na studijama položili ispite iz psihologije i pedagogije i overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, odnosno ispitu za licencu); 3. uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overenu fotokopiju, ne starije od 6 meseci); 4. dokaz nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, ne starije od šest meseci; 5. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju, ne starije od 6 meseci); 6. dokaz da kandidat zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad - srpski jezik, u obavezi su da dostave samo oni kandidati koji su obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku, a dokazuje se potvrdom odgovarajuće visokoškolske ustanove da je kandidat položio ispit iz srpskog jezika. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a ostalu potrebnu dokumentaciju, zajedno sa popunjenim i odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi neposredno ili putem pošte na adresu: Predškolska ustanova „Naša radost” Kovin, Trg Žarka Zrenjanina 10, sa naznakom „Prijava na konkurs“, sa naznakom radnog mesta za koje se kandidat prijavljuje. Izabrani kandidat je dužan da pre zaključivanja ugovora o radu dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti. Informacije o konkursu mogu se dobiti u predškolskoj ustanovi i na telefon: 013/742-812, radnim danom od 07.00 do 15.00 časova. Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „NAŠA RADOST”


Pregledano: 736 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters