Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine; Viši sanitarni tehničar - sanitarno-ekološki inženjer; Medicinska sestra - tehničar Puno radno vreme

na ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE u Vranje (Poslato na 12-08-2020)

Doktor medicine; Viši sanitarni tehničar - sanitarno-ekološki inženjer; Medicinska sestra - tehničar

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE
17500 Vranje, J.J. Lunge 1
tel. 017/421-310
e-mail: info@zjzvranje.org.rs

Doktor medicine
na određeno vreme od šest meseci, zbog povećanog obima posla na poslovima vezanim za zaraznu bolest COVID-19 izazvanu virusom SARS-CoV-2 koja je Odlukom Vlade Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 23/20) proglašena zaraznom bolešću čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Srbiju
3 izvršioca

USLOVI: završen medicinski fakultet, položen stručni ispit, posedovanje licence za rad. Opis poslova: prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u ZZJZ Vranje. Zainteresovani kandidati su dužni da pored prijave na konkurs sa kratkom biografijom, brojem telefona i kontakt adresom dostave i: očitane podatke sa lične karte; overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu RS (ne starije od 6 meseci); uverenje nadležnog osnovnog i višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci); overenu fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; overenu fotokopiju licence nadležne komore ili rešenje o produženju licence.

Viši sanitarni tehničar - sanitarno-ekološki inženjer
na određeno vreme od šest meseci, zbog povećanog obima posla na poslovima vezanim za zaraznu bolest COVID-19 izazvanu virusom SARS-CoV-2, koja je Odlukom Vlade Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 23/20) proglašena zaraznom bolešću čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Srbiju
3 izvršioca

USLOVI: završena viša medicinska škola, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija, odsek sanitarni tehničar - strukovni sanitarno-ekološki inženjer, položen stručni ispit, posedovanje licence za rad. Opis poslova: prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u ZZJZ Vranje. Zainteresovani kandidati su dužni da pored prijave na konkurs sa kratkom biografijom, brojem telefona i kontakt adresom dostave i: očitane podatke sa lične karte; overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu RS (ne starije od 6 meseci); uverenje nadležnog osnovnog i višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci); overenu fotokopiju diplome o završenoj višoj medicinskoj školi / visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija, odsek sanitarni tehničar - strukovni sanitarno-ekološki inženjer; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; overenu fotokopiju licence nadležne komore ili rešenje o produženju licence.

Medicinska sestra - tehničar
na određeno vreme od šest meseci, zbog povećanog obima posla na poslovima vezanim za zaraznu bolest COVID -19 izazvanu virusom SARS-CoV-2, koja je Odlukom Vlade Republike Srbije („Sl. glasnik RS”, br. 23/20) proglašena zaraznom bolešću čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Srbiju
4 izvršioca

USLOVI: završena srednja medicinska škola, opšti smer, položen stručni ispit, posedovanje licence za rad. Opis poslova: prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u ZZJZ Vranje. Zainteresovani kandidati su dužni da pored prijave na konkurs sa kratkom biografijom, brojem telefona i kontakt adresom dostave i: očitane podatke sa lične karte; overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu RS (ne starije od 6 meseci); uverenje nadležnog osnovnog i višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci); overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi, odsek opšti smer; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; overenu fotokopiju licence nadležne komore ili rešenje o produženju licence.

OSTALO: Rok za podnošenje prijave na oglas je 8 dana od dana objavljivanja kod Nacionalne službe za zapošljavanje u publikaciji „Poslovi”. Oglas će biti objavljen i na oglasnoj tabli i internet stranici Zavoda za javno zdravlje Vranje, kao i na internet stranici Ministarstva zdravlja. Prijave na oglas dostaviti u zatvorenoj koverti Službi za pravne i ekonomsko-finansijske poslove Zavoda za javno zdravlje vranje ili poštom na adresu: Jovana Jovanovića Lunge 1, 17500 Vranje, sa naznakom „Prijava na oglas“, sa naznakom stručnog kadra za koji kandidat podnosi prijavu. Kandidati koji ne budu izabrani biće obavešteni u skladu sa zakonom. Priložena konkursna dokumentacija kandidatima koji nisu izabrani biće vraćena zajedno sa obaveštenjem o izboru kandidata. Kandidat koji bude izabran za prijem u radni odnos na određeno vreme pre zaključenja ugovora o radu biće dužan da dostavi lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.


Skoro postavljeni poslovi ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE


Pregledano: 1284 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters