Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta), Spremačica Puno radno vreme

na OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA „STEVAN MOKRANjAC“ u Senta (Poslato na 12-08-2020)

Nastavnik...; Spremačica

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA
„STEVAN MOKRANjAC“
24400 Senta, Glavna ulica 36
tel. 024/812-812

Nastavnik gitare

USLOVI: Kandidat pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa iz člana 24 Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje), treba da ispunjava i sledeće uslove: 1) visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke studije) ili obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine - obrazovni profil: diplomirani muzičar (usmerenje gitarista), diplomirani muzičar (gitarista), akademski muzičar gitarista, master muzički umetnik (profesionalni status gitarista); 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i mađarski jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Ispunjenost ovog uslova ceniće se u skladu s članom 141 stav 6 ZOSOV-a. Uz prijavu na konkurs s kratkom biografijom - kretanjem u službi dostaviti: 1. overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju i licence; 2. izvod iz matične knjige rođenih; 3. dokaz o neosuđivanosti pravnosnažnom presudom za krivična dela nabrojana u tački 3 (uverenje iz kaznene evidencije MUP-a ne starije od 6 meseci); 4. uverenje o državljanstvu, ne starije od 6 meseci; 5. popunjen prijavni formular koji je propisan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i nalazi se na sajtu Ministarstva. Kopije moraju biti overene. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) izabrani kandidat treba da dostavi školi pre zaključenja ugovora o radu. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja u glasilu Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir. Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu: Osnovna muzička škola „Stevan Mokranjac”, Senta, Glavna ulica 36 Sva obaveštenja mogu se dobiti na telefon: 024/812-812.

Nastavnik klavira

USLOVI: Kandidat pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa iz člana 24 Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i95/2018 - autentično tumačenje), treba da ispunjava i sledeće uslove: 1) visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke studije) ili obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine - obrazovni profil: diplomirani muzičar (pijanista, orguljaš, čembalista), akademski muzičar (pijanista, orguljaš, čembalista), master muzički umetnik (profesionalni status - klavirista, orguljaš ili čembalista); 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i mađarski jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Ispunjenost ovog uslova ceniće se u skladu s članom 141 stav 6 ZOSOV-a. Uz prijavu na konkurs s kratkom biografijom - kretanjem u službi dostaviti: 1. overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju i licence; 2. izvod iz matične knjige rođenih; 3. dokaz o neosuđivanosti pravnosnažnom presudom za krivična dela nabrojana u tački 3 (uverenje iz kaznene evidencije MUP-a, ne starije od 6 meseci); 4. uverenje o državljanstvu, ne starije od 6 meseci; 5. popunjen prijavni formular koji je propisan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i nalazi se na sajtu Ministarstva. Kopije moraju biti overene. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) izabrani kandidat treba da dostavi školi pre zaključenja ugovora o radu. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja u glasilu Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir. Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu: Osnovna muzička škola „Stevan Mokranjac”, Senta, Glavna ulica 36. Sva obaveštenja mogu se dobiti na telefon: 024/812-812.

Spremačica

USLOV: Kandidat pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa iz člana 24 Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje), treba da ispunjava i sledeće uslove: 1) osnovno obrazovanje; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i mađarski jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Ispunjenost ovog uslova ceniće se u skladu s članom 141 stav 6 ZOSOV-a. Uz prijavu na konkurs s kratkom biografijom - kretanjem u službi dostaviti: 1. overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju i licence; 2. izvod iz matične knjige rođenih; 3. dokaz o neosuđivanosti pravnosnažnom presudom za krivična dela nabrojana u tački 3 (uverenje iz kaznene evidencije MUP-a ne starije od 6 meseci); 4. uverenje o državljanstvu, ne starije od 6 meseci; 5. popunjen prijavni formular koji je propisan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i nalazi se na sajtu Ministarstva. Kopije moraju biti overene. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) izabrani kandidat treba da dostavi školi pre zaključenja ugovora o radu. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja u glasilu Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir. Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu: Osnovna muzička škola „Stevan Mokranjac“, Senta, Glavna ulica 36. Sva obaveštenja mogu se dobiti na telefon: 024/812-812.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA „STEVAN MOKRANjAC“


Pregledano: 709 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters