Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik matematike; Domar - majstor održavanja; Stručni saradnik - pedagog Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „MARKO STOJANOVIĆ“ Vračev Gaj u Bela Crkva (Poslato na 12-08-2020)

Nastavnik matematike; Domar - majstor održavanja; Stručni saradnik - pedagog

OSNOVNA ŠKOLA
„MARKO STOJANOVIĆ“
26348 Vračev Gaj
Marka Stojanovića 222
tel. 013/856-197

Nastavnik matematike
sa 66,66% radnog vremena

USLOVI: da kandidat ispunjava uslove propisane čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i ima obrazovanje u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik“, br. 2/20). Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju sledeće posebne uslove: da imaju psihičku i fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nisu pravosnažnom presudom osuđivani za krivična dela za koja je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; državljanstvo Republike Srbije; da znaju srpski jezik i jezik na kojem ostvaruju vaspitno-obrazovni rad. Kandidat je dužan da popuni prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koji u štampanoj formi dostavlja uz konkusrnu dokumentaciju. Uz prijavu kandidati prilažu: izvod iz matične knjige rođenih, odnosno venčanih ukoliko je nastala promena prezimena (original ili overena fotokopija, ne starija od 6 meseci), uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija, ne starija od 6 meseci), overene fotokopije diplome o završenim nivoima studija iz oblasti za koje je konkurs objavljen, ne starije od 6 meseci, biografiju u štampanom obliku, uverenje nadležne policijske uprave da protiv njih nije izrečena pravnosnažna presuda.

Domar - majstor održavanja

USLOVI: treći ili četvrti stepen stručne spreme - elektro, mehaničarske, stolarske ili vodoinstalaterske struke; položen stručni ispit za rad sa sudovima pod pritiskom (za poslove rukovanja postrojenjem u kotlarnici). Pored opštih uslova kandidati treba da ispunjavaju sledeće posebne uslove: da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nisu pravosnažnom presudom osuđivani za krivična dela za koja je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; državljanstvo Republike Srbije; da znaju srpski jezik. Kandidat je dužan da popuni prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koji u štampanoj formi dostavlja uz konkursnu dokumentaciju. Uz prijavu kandidati prilažu: diplomu o stečenoj stručnoj spremi (original ili overena fotokopija, ne starija od 6 meseci), uverenje o stručnoj osposobljenosti (original ili overena fotokopija, ne starija od 6 meseci), uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija, ne starija od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija, ne starija od 6 meseci), uverenje nadležne policijske uprave da protiv njih nije izrečena pravnosnažna presuda; biografija u štampanom obliku.

Stručni saradnik - pedagog

USLOVI: da kandidat ispunjava uslove propisane čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, obrazovanje u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik“, br. 2/20). Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju sledeće posebne uslove: da imaju psihičku i fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nisu pravosnažnom presudom osuđivani za krivična dela za koja je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje vaspitno-obrazovni rad. Kandidat je dužan da popuni prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koji u štampanoj formi dostavlja uz konkursnu dokumentaciju. Uz prijavu kandidati prilažu: izvod iz matične knjige rođenih, odnosno venčanih ukoliko je nastala promena prezimena (original ili overena fotokopija, ne starija od 6 meseci); uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija, ne starija od 6 meseci), overene fotokopije diplome o završenim nivoima studija iz oblasti za koje je konkurs objavljen, ne starije od 6 meseci; biografiju u štampanom obliku; uverenje nadležne policijske uprave da protiv njih nije izrečena pravnosnažna presuda.

OSTALO: Dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost sa decom i učenicima - lekarsko uverenje, podnosi se pre zaključenja ugovora o radu. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Prijavni formular dostavlja se isključivo poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Osnovna škola „Marko Stojanović“ Vračev Gaj, Marka Stojanovića 222, kontakt telefon: 013/856-197. Za radna mesta 1 i 3 lica koja nisu stekla obrazovanje na srpskom jeziku dostavljaju dokaz da su stekla srednje, više ili visoko obrazovanje na jeziku na kome se ostvaruje obrazovo-vaspitni rad (na srpskom) ili su položili ispit iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Odredbom člana 9 i člana 103 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. Potrebno je da učesnik konkursa, pored dokumentacije koju dostavlja u pisanoj izjavi, navede za koju se od predviđenih mogućnosti opredeljuje, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija (u ovoj izjavi mora navesti ime i prezime, datum rođenja, JMBG i ime roditelja) ili da će to kandidat učiniti sam. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.


Pregledano: 1012 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters