Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši fizioterapeut Puno radno vreme

na Specijalna bolnica za rehabilitaciju " Termal" Vrdnik u Irig (Poslato na 21-08-2020)

Viši fizioterapeut

Specijalna bolnica za rehabilitaciju “Termal”, Vrdnik

Na osnovu člana 114. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl. glasnik RS”, br. 25/2019), člana 192. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, br. 96/2019 i 58/2020 – Aneks I) , člana 19. Statuta Specijalne bolnice za rehabilitaciju “TERMAL” Vrdnik, v.d. direktora Specijalne bolnice za rehabilitaciju „TERMAL“ Vrdnik raspisuje

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VREME VIŠEG FIZIOTERAPEUTA U SB „TERMAL“ VRDNIK

U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, kao i Dopisom Ministarstva zdravlja Republike Srbije broj 112-01-1010/2020-02 od 03.08.2020. godine, u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „TERMAL“ Vrdnik primiće se u radni odnos na neodređeno vreme:

Viši fizioterapeut -1 izvršilac

USLOVI
Stručna sprema / obrazovanje: Visoko obrazovanje zdravstvene struke, fizioterapeutski smer

na osnovnim studijama prvog stepena (strukovne / akademske), u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;
na osnovnim studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.
Dodatna znanja / ispiti / radno iskustvo:

stručni ispit;
licenca;
najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima zdravstvene zaštite, nakon položenog stručnog ispita.
OPIS POSLOVA
sprovodi samostalno terapeutske procedure iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije na osnovu naloga datog od strane lekara specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije i o tome vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;
nadzire i kontroliše rad fizioterapeuta;
nadzire rad pomoćnog osoblja u vezi higijene prostorija za fizikalnu terapiju, opreme, medicinskeodeće i sl.;
sprovodi kontinuirani nadzor procesa statističkog izveštavanja;
uvodi u posao novoprimljene radnike i kontrolišeobuku pripravnika;
uči i motiviše pacijenta da se pravilno služi pomagalima;
prati pacijentovo stanje i napredak i prilagođava program fizioterapije u skladu sa napretkom pacijentovog stanja;
podstiče i podučava pacijenta za samostalno izvođenje vežbi;
sprovodi individualni i grupni terapeutski rad u kinezi sali sa pacijentima;
vrši kineziometrijska merenja i vrši procenu funkcionalnog statusa pacijenata pri prijemu i pri otpustu (u pisanoj formi);
sprovodi ergonomsku edukaciju pacijenata;
sprovodi radnu terapiju;
vrši elektro stimulaciju;
sprovodi trakciju kičmenog stuba;
vrši zakazivanje termina za kineziterapiju;
vodi medicinsku dokumentaciju i dnevnu statistiku o broju pacijenata na kineziterapiji;
pažljivo prati reakciju pacijenta na terapije i po potrebi obaveštava ordinirajućeg lekara;
po potrebi i po nalogu glavnog fizioterapeuta vrši i druge poslove u okviru svoje stručne spreme;
za svoj rad odgovara glavnom fizioterapeutu.
NAČIN ZASNIVANjA RADNOG ODNOSA
Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

RADNO VREME ZA PREDVIĐENO RADNO MESTO
Puno radno vreme.

PROBNI RAD
Za radno mesto nije predviđen probni rad.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU
Zainteresovani kandidati podnose:

prijavu sa kratkom biografijom,
overenu fotokopiju diplome odgovarajućeg obrazovanja,
overenu fotokopiju dokaza o položenom stručnom ispitu za višeg fizioterapeuta,
overenu fotokopiju važeće licence,
dokaz da poseduju neophodno radno iskustvo (fotokopija radne knjižice, ugovora o radu, M obrazac itd.),
fotokopiju Uverenja o državljanstvu Republike Srbije,
fotokopiju/izvod iz lične karte.
KONTAKT POSLODAVCA I PRIJAVA
Kontakt mail: termal.pravnasluzba@gmail.com.

Oglas će biti objavljen na oglasnoj tabli i internet prezentaciji poslodavca, kao i kod Nacionalne službe za zapošljavanje, a dostavlja se i Ministarstvu zdravlja radi objavljivanja na internet stranici Ministarstva zdravlja.

Prijave sa neophodnim prilozima podnose se u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, neposredno u pisarnici Bolnice ili putem poštepreporučenom pošiljkom na adresu SB „TERMAL“ Vrdnik, ul. Karađorđeva br. 6, 22408 Vrdnik, sa naznakom “Prijava na javni oglas za prijem u radni odnos Višeg fizioterapeuta”.

Blagovremenim prijavama će se smatrati one prijave koje su pristigle na adresu Bolnice u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu NSZ.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzimane u razmatranje.

SB „Termal“ Vrdnik: v.d. direktora dr Tatjana Rajović

Рок важења
28.08.2020.
Захтевани ниво квалификација
Виша школа
Радно искуство у занимању
Више од 1 године
Број извршилаца
1
Место рада
Ириг
Врста радниг односа / ангажовања
Неодређено
Додатне информације
Рад у сменама
Стручни испит или лиценца
Stručni ispit, licenca KMSZTS
Напомена
Opština rada Irig, mesto rada Vrdnik.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).Skoro postavljeni poslovi Specijalna bolnica za rehabilitaciju " Termal" Vrdnik


Pregledano: 429 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters