Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagoški asistent Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA “BAJKA” u Knjaževac (Poslato na 26-08-2020)

Pedagoški asistent

PREDŠKOLSKA USTANOVA “BAJKA”
19350 Knjaževac, Kaplarova 6
tel. 019/731-425Pedagoški asistent
na određeno vreme za radnu 2020/2021. godinu

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove: da imaju odgovarajuće obrazovanje - IV stepen stručne spreme, poznavanje romskog jezika, završenu uvodnu obuku za pedagoškog asistenta, da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom, da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseci kao i za krivična dela nasilja u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljnje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanja mita ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, da imaju državljanstvo Republike Srbije, poznavanje srpskog jezika. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, a zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju i overene prepise, i to: overenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi; sertifikat o završenoj uvodnoj obuci za pedagoškog asistenta; završeni program obuke za pedagoške asistente, devet modula u trajanju od 196 časova (36 ESPB); uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih; uverenje potvrdu o neosuđivanosti (da nije starija od 6 meseci). Dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima pribavlja kandidat pre zaključenja ugovora o radu a dokaz da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad se dostavlja uz prijavu u slučaju da je odgovarajuće obrazovanje stečeno van teritorije Republike Srbije. U postupku izbora pedagoškog asistenta pribavlja se mišljenje nadležnog organa jedinice lokalne samouprave. Rok za prijavljivanje kandidata na oglas je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji “Poslovi”. Komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” br. 88/17, 27/18, 10/19 i 6/20), u roku od 8 dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati koji su izabrani u uži izbor, u roku od osam dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Odluku o izboru kandidata donosi Konkursna komisija nakon obavljenog razgovora sa kandidatima koji ispunjavaju propisane uslove i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od 8 dana od dana obavljenog razgovora. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti: Predškolskoj ustanovi “Bajka“ Knjaževac, Kaplarova 6. Za više informacija pozvati na telefon 019/731-425. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA “BAJKA”


Pregledano: 227 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters