Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik matematike; Oligofrenopedagog Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „ŽARKO ZRENjANIN“ u Bela Crkva (Poslato na 26-08-2020)

Nastavnik matematike; Oligofrenopedagog

OSNOVNA ŠKOLA „ŽARKO ZRENjANIN“
26340 Bela Crkva, Žarka Zrenjanina 13
tel. 013/851-022


Nastavnik matematike

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu, kandidat mora da ispunjava i posebne uslove utvrđene članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i to: a) obrazovanje u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik“, br. 2/20); b) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; v) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; g) da ima državljanstvo Republike Srbije; d) da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.Oligofrenopedagog

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu, kandidat mora da ispunjava i posebne uslove utvrđene članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i to: a) obrazovanje u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik“, br. 2/20); b) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; v) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; g) državljanstvo Republike Srbije; d) da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uz prijavu za konkurs dostaviti: izvod iz matične knjige rođenih, odnosnih venčanih, ukoliko je nastala promena prezimena (original ili overena fotokopija, ne starija od 6 meseci), uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija, ne starija od 6 meseci), overene fotokopije diplome o završenim nivoima studija iz oblasti za koje je konkurs objavljen (ne starije od 6 meseci), biografiju u štampanom obliku, uverenje nadležne policijske uprave da protiv njih nije izrečena pravosnažna presuda. Dokaz o ispunjavanju uslova psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima se pribavlja pre zaključenja ugovora o radu. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „ŽARKO ZRENjANIN“


Pregledano: 847 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters