Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik nemačkog jezika Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „DIMITRIJE TODOROVIĆ KAPLAR“ u Knjaževac (Poslato na 26-08-2020)

Nastavnik nemačkog jezika

OSNOVNA ŠKOLA
„DIMITRIJE TODOROVIĆ KAPLAR“
19350 Knjaževac, Lole Ribara 12
tel. 019/731-604, 731-004


Nastavnik nemačkog jezika

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove iz čl. 139, 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: da ima odgovarajuće visoko obrazovanje stečeno: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: studijama drugog stepena iz naučne odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; studijama drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne ili stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka - na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakononom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina u skladu sa čl. 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Zainteresovani kandidati popunjavaju aplikacioni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici MPNTR i odštampan formular dostavljaju ustanovi sa sledećom dokumentacijom u prilogu: diplomom o stečenoj stručnoj spremi, u overenoj fotokopiji i dokazom o obrazovanju iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova (uverenje sa visokoškolske ustanove ili kopija indeksa). Smatra se da nastavnik koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu, ima ovo obrazovanje; uverenjem o neosuđivanosti iz nadležne policijske uprave, u originalu ili overenoj fotokopiji, ne starije od 6 meseci; uverenjem o državljanstvu, u originalu ili overenoj fotokopiji; očitanom ličnom kartom. 5. Komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos iz čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u roku od 8 dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati koji budu ušli u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Konkursna komisija sačiniće listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od 8 dana od dana prijema rezultata psihološke procene i obaviti razgovor sa njima (o terminu razgovora biće obavešteni putem telefona i mejla koji su dostavili u aplikacionom formularu). U roku od 8 dana od dana obavljenog razgovora komisija će doneti rešenje o izboru kandidata. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) izabrani kadidat dostavlja pre zaključenja ugovora o radu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje i podneta dokumentacija sa prijavnim formularom ne vraća se kandidatima. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavlivanja u listu NSZ „Poslovi”. Ukoliko poslednji dan isteka roka padne u nedelju ili državni praznik, kao poslednji dan isteka roka računaće se prvi naredni radni dan. Prijave se podnose lično, na adresu Osnovne škole „Dimitrije Todorović Kaplar“ Knjaževac, Lole Ribara 12, od 8 do 12 časova ili poštom preporučeno, gde će se kao dan prijema računati dan i čas prijema u pošti, sa naznakom „Za konkursnu komisiju“.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „DIMITRIJE TODOROVIĆ KAPLAR“


Pregledano: 250 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters