Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač; Glavni kuvar; Čistačica; Logoped Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA „NAŠI BISERI“ u Kanjiža (Poslato na 26-08-2020)

Vaspitač; Glavni kuvar; Čistačica; Logoped

PREDŠKOLSKA USTANOVA
„NAŠI BISERI“
24420 Kanjiža, Karađorđeva 30Vaspitač
na mađarskom nastavnom jeziku
2 izvršioca

USLOVI: VI stepen stručne spreme, sa ili bez položenog stručnog ispita. Kandidat treba da ispunjava uslove propisane čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema vaspitanja i obazovanja: a) da ima više obrazovanje - vaspitač (overena kopija diplome); b) psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; v) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje i davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; g) da ima državljanstvo Republike Srbije (uverenje o državljanstvu); d) da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad (samo kandidat koji odgovarajuće obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku).

OSTALO: Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka a), v), g) i d) dostavljaju se uz prijavu, a dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke b) dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Uz prijavni formular koji se preuzima sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa lično ili na adresu: Predškolska ustanova „Naši biseri”, 24420 Kanjiža, Karađorđeva 30, sa naznakom „Prijava na konkurs”.Glavni kuvar
3 izvršioca

USLOVI: III ili IVstepen stručne spreme; a) srednje stručno obrazovanje - kuvar (overena kopija diplome); b) psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima; v) da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje i davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; g) da ima državljanstvo Republike Srbije (uverenje o državljanstvu); d) da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad (samo kandidat koji odgovarajuće obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku). Posebni uslov: poznavanje mađarskog jezika i pisma.

OSTALO: Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačak a), v), g) i d) dostavljaju se uz prijavu, a dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke b) dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Provera posebnog uslova izvršiće se za kandidate koji uđu u uži izbor. Uz prijavni formular, koji se preuzima sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, lično ili na adresu: Predškolska ustanova „Naši biseri”, 24420 Kanjiža, Karađorđeva 30, sa naznakom „Prijava na konkurs”.Čistačica
9 izvršilaca

USLOVI: I stepen stručne spreme, sa ili bez radnog iskustva. Kandidat treba da ima: a) osnovno obrazovanje (overena kopija svedočanstva); b) psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; v) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje i davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; g) da ima državljanstvo Republike Srbije (uverenje o državljanstvu); d) da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad (samo kandidat koji odgovarajuće obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku).

OSTALO: Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka a), v), g) i d) dostavljaju se uz prijavu, a dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke b) dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Uz prijavni formular koji se preuzima sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, lično ili na adresu: Predškolska ustanova „Naši biseri”, 24420 Kanjiža, Karađorđeva 30, sa naznakom: „Prijava na konkurs”.Logoped

USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme; visoka stručna sprema, sa ili bez položenog stručnog ispita - licence. Kandidat treba da ispunjava uslove propisane čl. 139 i 140 Zakona: a) da ima visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili master strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, u skladu sa Zakonom - logoped (overena kopija diplome); b) psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; v) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje i davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; g) da ima državljanstvo Republike Srbije (uverenje o državljanstvu); d) da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad (samo kandidat koji odgovarajuće obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku). Poseban uslov: poznavanje mađarskog jezika i pisma.OSTALO: Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka a), v), g) i d) dostavljaju se uz prijavu, a dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke b) dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Provera posebnih uslova izvršiće se za kandidate koji uđu u uži izbor. Uz prijavni formular koji se preuzima sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, lično ili na adresu: Predškolska ustanova „Naši biseri“, 24420 Kanjiža, Karađorđeva 30, sa naznakom „Prijava na konkurs“.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA „NAŠI BISERI“


Pregledano: 419 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters