Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik ruskog jezika Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA “ŽARKO ZRENjANIN” u Obrovac (Poslato na 26-08-2020)

Nastavnik ruskog jezika

OSNOVNA ŠKOLA
“ŽARKO ZRENjANIN”
21423 Obrovac, Kralja Petra Prvog 73Nastavnik ruskog jezika
55,56% norme

USLOVI: Kandidat pored opštih uslova predviđenih čl. 24 stav 1 Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, boj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018- autentično tumačenje), treba da ispunjava i posebne uslove predviđene članom 139 stav 1. tačke 1) -5), članom 140 stav 1 i 2, članom 142 stav 1 i 4 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS” broj 88/17, 27/18 - dr. zakon 10/19 i 6/20): 1. ima odgovarajuće obrazovanje prema odredbama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, broj 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019); 2. ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. ima državljanstvo Republike Srbije; 5. zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; 6. u skladu sa članom 142. stav 1. da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova. Kandidat koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu ima obrazovanje iz stava 1 člana 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, a kandidat koji nema obrazovanje iz člana 142. stav 1. obavezan je da stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu: Uslovi iz tačke 1. dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka 1., 3. i 5. sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz tačke 2. pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu.

OSTALO: Uz odštampan i čitko popunjen prijavni formular koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (www.mpn.gov.rs/ formular za prijem u radni odnos u ustanovama obrazovanja i vaspitanja) dostaviti: overenu fotokopiju diplome o odgovarajućem obrazovanju, original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije, original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih, potvrdu o nekažnjavanju nadležne policijske uprave (ne stariju od 1 meseca), dokaz o poznavanju srpskog jezika (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na srpskom jeziku). Dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu. U toku trajanja postupka odlučivanja o izboru kandidata, Konkursna komisija vrši uži izbor kandidata, koji se, u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava upućuju na prethodnu proveru psihofizičkih sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši Nacionalna služba za zapošljavanje, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavešteni. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova za prijem u radni odnos dostavljaju se u zatvorenoj koverti, lično svakog radnog dana od 8-12 časova, ili putem pošte, na gore navedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs”.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA “ŽARKO ZRENjANIN”


Pregledano: 157 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters