Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik nemačkog jezika Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „MIODRAG ČAJETINAC ČAJKA“ u Trstenik (Poslato na 26-08-2020)

Nastavnik nemačkog jezika

OSNOVNA ŠKOLA
„MIODRAG ČAJETINAC ČAJKA“
37240 Trstenik, Branka Radičevića 1
tel. 037/710-400Nastavnik nemačkog jezika

USLOVI: U skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS” br. 88/17, 27/2018 - dr. Zakoni, 10/19 i 6/20) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Prosvetni glasnik”, br. 11/12, 15/132/16, 10/16 i 11/16); da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za dela iz člana 139 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; da je državljanin Republike Srbije; da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uz prijavni formular koji se popunjava na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete i odštampan dostavlja školi, kandidat treba da priloži original ili overenu kopiju: diplome o stečenoj stručnoj spremi; uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje iz kaznene evidencije; kandidat koji ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina dostavlja odgovarajuću potvrdu/uverenje visokoškolske ustanove o broju ostvarenih bodova, odnosno položenim ispitima iz pedagogije i psihologije, odnosno uverenje o položenom stručnom ispitu/ispitu za licencu.Kandidat koji nema obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina je obavezan da ga stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu. Smatra se da je nastavnik koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije ili psihologije ili je položio stručni ispit odnosno ispit za licencu, ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i medotičkih disciplina; kratku biografiju. Dokaz o znanju jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad u školi se dostavlja samo ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na tom jeziku. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostaviće izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima u Nacionalnu službu za zapošljavanje u Kruševac. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave dostavljati na gorenavedenu adresi lično ili poštom.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „MIODRAG ČAJETINAC ČAJKA“


Pregledano: 571 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters