Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Korepetitor; Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANjE “STEVAN HRISTIĆ” u Bačka Palanka (Poslato na 26-08-2020)

Korepetitor; Nastavnik (više predmeta)

ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANjE
“STEVAN HRISTIĆ”
21400 Bačka Palanka, Akademika Milana Kurepe 10Korepetitor
65% norme

USLOVI: diplomirani muzičar, usmerenje pijanista; diplomirani muzičar - pijanista; diplomirani muzičar-orguljaš; diplomirani muzičar - čembalista; akademski muzičar pijanista; akademski muzičar orguljaš; akademski muzičar čembalista; master muzički umetnik, profesionalni status: klavirista, orguljaš ili čembalista; master muzički umetnik, profesionalni status: kamerni muzičar, sa predhodno završenim osnovnim akademskim studijama klavira, orgulja ili čembala.Nastavnik klavira
na određeno vreme, zamena odsutne zaposlene preko 60 dana - porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta

USLOVI: diplomirani muzičar, usmerenje pijanista; diplomirani muzičar - pijanista; akademski muzičar pijanista; master muzički umetnik, profesionalni status - klavirista.Nastavnik solfeđa
na određeno vreme, zamena odsutne zaposlene preko 60 dana - porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta za treće dete

USLOVI: diplomirani muzički pedagog; diplomirani muzičar, usmerenje muzički pedagog; profesor solfeđa; profesor solfeđa i muzičke kulture; diplomirani muzičar-pedagog; master teoretičar umetnosti, profesionalni status - muzički pedagog.Nastavnik harmonike
za rad u izdvojenom odeljenju u mestu Bač

USLOVI: diplomirani muzičar, usmerenje akordeonista; diplomirani muzičar - akordeonista; akademski muzičar akordeonista; master muzički umetnik, profesionalan status - akordeonista/harmonikaš; diplomirani muzičar-bajanista.Nastavnik klavira
za rad u izdvojenom odeljenju u mestu Bač

USLOVI: diplomirani muzičar, usmerenje pijanista; diplomirani muzičar - pijanista; akademski muzičar pijanista; master muzički umetnik, profesionalni status - klavirista.Nastavnik klavira
50% norme

USLOVI: diplomirani muzičar, usmerenje pijanista; diplomirani muzičar - pijanista; akademski muzičar pijanista; master muzički umetnik, profesionalni status - klavirista.OSTALO: Obrazovno vaspitni rad u školi se ostvaruje na srpskom jeziku. Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava sledeće uslove: da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 139 i 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u skladu sa čl.2 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi (“Sl. gl. RS - Prosvetni glasnik” br. 8/13, 2/17, 9/19 i 1/20), odnosno da je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje, a gore navedeno; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kome ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova od kojih najmanje po 6 bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i 6 bodova prakse u ustanovi u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Kandidat koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu, smatra se da ima gore navedeno obrazovanje. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju u originalu ili overenom prepisu/fotokopiji od strane javnog beležnika sledeću dokumentaciju: biografiju (CV); izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu, ne starije od 6 meseci; dokaz o neosuđivanosti pribavljeno od nadležnog organa MUP-a, ne starije od 6 meseci; dokaz o stečenom obrazovanju (uverenje o stečenom odgovarajućem obrazovanju odnosno diplomu sa dodatkom diplomi za osnovne i master studije); dokaz o obrazovanju iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina, odnosno uverenje (ili overenu fotokopiju indeksa) da su u toku studija položili ispite iz pedagogije i psihologije ili dokaz da su položili stručni ispit, odnosno ispit za licencu (u skladu sa članom 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja); dokaz o znanju srpskog jezika podnosi kandidat koji srednje, više ili visoko obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku, izdat od odgovarajuće visokoškolske ustanove. Konkursna komisija koju imenuje direktor utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos u roku od osam dana od isteka roka za prijem prijava i kandidate koji su izabrani u uži izbor upućuje u roku od osam dana na prethodnu psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. O datumu provere psihofizičkih sposobnosti kandidati će biti blagovremeno obavešteni od strane škole. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima, obavlja razgovor sa kandidatima sa liste i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) podnosi izabrani kandidat po konačnosti odluke o izboru kandidata, a pre zaključenja ugovora o radu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Prijave na konkurs sa prijavnim formularom i traženom dokumentacijom slati na gore navedenu adresu ili dostaviti lično u sekretarijatu škole sa tačnom naznakom za koje radno mesto se konkuriše (kao i procenat, mesto angažovanja i radni odnos - određeno vreme kako je gore navedeno). Bliža obaveštenja mogu se dobiti u sekretarijatu škole na telefon: 021/752-287.


Pregledano: 452 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters