Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik veterinarske grupe predmeta; Nastavnik matematike Puno radno vreme

na POLjOPRIVREDNA ŠKOLA u Bačka Topola (Poslato na 26-08-2020)

Nastavnik veterinarske grupe predmeta; Nastavnik matematike

POLjOPRIVREDNA ŠKOLA
24300 Bačka Topola, Maršala Tita 167Nastavnik veterinarske grupe predmeta
na srpskom jeziku
2 izvršioca

USLOVI: visoko obrazovanje, po članu 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018-dr.zakoni, 10/2019 i 6/2020) i po Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane („Sl. gl. RS - Prosvetni glasnik“, br. 5/2015, 10/2016, 2/2017 i 13/2018).Nastavnik matematike
na mađarskom jeziku

USLOVI: visoko obrazovanje, po članu 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018-dr.zakoni, 10/2019 i 6/2020) i po Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Sl. gl. RS - Prosvetni glasnik“, br. 8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 13/2018 i 7/2019); znanje mađarskog jezika.OSTALO: Kandidati moraju ispunjavati uslove za zasnivanje radnog odnosa u skladu sa članom 139 Zakona, odnosno: imati odgovarajuće obrazovanje po Zakonu, Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane („Sl. gl. RS - Prosvetni glasnik“, br. 5/2015, 10/2016, 2/2017 i 13/2018), Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Sl. gl. RS - Prosvetni glasnik“, br. 8/2015, 11/2016, 13/2013, 13/2016, 2/2017, 13/2018 i 7/2019) i Pravilniku o sistematizaciji radnih mesta za školsku 2019/2020. godinu; imati psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; posedovati dokaz o neosuđivanosti, odnosno ne smeju biti osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; imati državljanstvo Republike Srbije; znati srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; za radna mesta na kojima se obrazovno-vaspitni rad ostvaruje na jeziku nacionalne manjine, lice mora da ima i dokaz o znanju jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidat dostavlja: popunjen prijavni formular sa zvanične stranice Ministarstva prosvete, dokaz o odgovarajućem obrazovanju (overenu kopiju diplome), uverenje o neosuđivanosti iz kaznene evidencije MUP-a (original, ne stariji od 6 meseci), uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija). Dokaz o znanju srpskog jezika dostavljaju samo kandidati koji odgovarajuće obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku, dokaz o znanju jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja kandidat koji bude izabran, neposredno pre zaključenja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Prijave na konkurs dostaviti lično ili slati na adresu: Poljoprivredna škola, Maršala Tita 167, 24300 Bačka Topola. Telefon za kontakt: 024/711-234.


Skoro postavljeni poslovi POLjOPRIVREDNA ŠKOLA


Pregledano: 379 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters