Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Diplomirani ekonomista za finansijsko računovodstvene poslove - šef računovodstva; Nastavnik fizičko Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA “ŽARKO ZRENjANIN” u Maglić (Poslato na 26-08-2020)

Diplomirani ekonomista za finansijsko računovodstvene poslove - šef računovodstva; Nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja; Čistačica

OSNOVNA ŠKOLA
“ŽARKO ZRENjANIN”
21473 Maglić, Ive Lole Ribara 13Diplomirani ekonomista za finansijsko računovodstvene poslove - šef računovodstva
50% norme

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i to: 1. da ima odgovarajuće obrazovanje - visoko obrazovanje: na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, iz oblasti ekonomskih nauka, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), iz oblasti ekonomskih nauka, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, iz oblasti ekonomskih nauka; 2. da ima psihičku fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.Nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja
60% norme

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i to: 1. da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 stav 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS” broj 88/2017, 27/18 - drugi zakon, i 10/2019) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi “Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 i 13/2018); 2. da ima psihičku fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivično delo nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrnavljenje, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorsko ponašanje; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.Čistačica
2 izvršioca

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i to: 1. da ima završenu osnovnu školu; 2. da ima psihičku fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivično delo nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrnavljenje, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorsko ponašanje; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.OSTALO: Uz prijavu na konkurs odštampanu sa zvaničnog sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kandidati treba da dostave: overen prepis /fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; uverenje o državljanstvu, ne starije od 6 meseci (original ili overenu fotokopiju); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju); uverenje o nekažnjavanju iz MUP-a, ne starije od 6 meseci; kratku biografiju ili CV. Dokazi o zdravstvenoj, psihičkoj i fizičkoj sposobnosti pribavljaju se pre zaključenja ugovora o radu. Dokaz da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad dostavlja kandidat koje odgovarajuće obrazovanje nije stekao na srpskom jeziku. Neblagovaremene i nepotpune prijave, kao i prijave sa neoverenom dokumentacijom se neće uzimati u razmatranje. Prijave na konkurs zajedno sa potrebnom dokumentacijom, dostavlja se ustanovi u zatvorenim kovertama, sa naznakom “Konkurs i navesti za koje radno mesto se prijavljujete”, lično ili preporučnom poštom na gore navedenu adresu. Sva potrebna obaveštenja mogu se dobiti u sekretarijatu škole na tel. 021/2285-878.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA “ŽARKO ZRENjANIN”


Pregledano: 204 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters