Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagoški asistent Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „MIĆA STANOJLOVIĆ“ u Koceljeva (Poslato na 26-08-2020)

Pedagoški asistent

OSNOVNA ŠKOLA
„MIĆA STANOJLOVIĆ“
15220 Koceljeva, Dositejeva 3Pedagoški asistent
za decu i učenike romske nacionalnosti kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju, na određeno vreme za školsku 2020/21. godinu

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove u skladu sa članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, broj 88/17, 27/18-3 i 27/18-22-dr.zakon) i to da: 1. imaju odgovarajuće obrazovanje; 2. imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. imaju državljanstvo Republike Srbije; 5. znaju srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka 1), 3), 4) i 5) dostavljaju se uz prijavu, a dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke 2) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Pored opštih uslova kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa Pravilnikom o programu obuke za pedagoškog asistenta („Sl. glasnik RS“, broj 11/2010) i to: IV stepen stručne spreme; 2. obuka za pedagoškog asistenta - završen propisani program obuke za rad sa decom i učenicima; 3. znanje romskog jezika.

OSTALO: Uz prijavni formular, koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, na sledeću adresu: Osnovna škola „Mića Stanojlović“ Koceljeva, Dositejeva 3, 15220 Koceljeva, sa naznakom „Za konkurs”. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: prijavni formular sa sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; biografiju sa adresom i kontakt telefonom; očitanu ličnu kartu; overenu fotokopiju diplome o završenom odgovarajućem obrazovanju; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu ; uverenje o neosuđivanosti; dokaz o završenom propisanom programu obuke za rad sa decom i učenicima. Lekarsko uverenje kandidat podnosi pre zaključenja ugovora o radu. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na broj telefona: 015/556-390.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „MIĆA STANOJLOVIĆ“


Pregledano: 188 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters