Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine; Viši sanitarni tehničar; Laboratorijski tehničar Puno radno vreme

na ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE PANČEVO u Pančevo (Poslato na 26-08-2020)

Doktor medicine; Viši sanitarni tehničar; Laboratorijski tehničar

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE PANČEVO
26000 Pančevo, Pasterova 2Doktor medicine
na period od 6 meseci
2 izvršioca

USLOVI: visoko obrazovanje na integrisanim akademskim studijama iz oblasti medicine, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; visoko obrazovanje na osnovnim studijama iz oblasti medicine, u trajanju od najmanje 5 godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; položen stručni ispit. Uz prijavu na oglas koja treba da sadrži kratku biografiju, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu, kandidati podnose sledeća dokumenta: 1. overena fotokopija diplome o završenom medicinskom fakultetu; 2. overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu za doktora medicine; 3. overena fotokopija licence ili rešenja o upisu u imenik Lekarske komore; 4. izvod iz matične knjige rođenih; 5. izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdata na devojačko prezime); 6. uverenje o državljanstvu; 7. original ili overena fotokopija uverenja da se protiv kandidata ne vodi istraga i krivični postupak ne starije od 6 meseci (uverenje izdaje sud); 8. svojeručno pisana saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos.Viši sanitarni tehničar
na period od 6 meseci
2 izvršioca

USLOVI: visoko obrazovanje na strukovnim studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 2 godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; položen stručni ispit. Uz prijavu na oglas koja treba da sadrži kratku biografiju, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu, kandidati podnose sledeća dokumenta: 1. overena fotokopija diplome o završenom obrazovanju kako je navedeno u tekstu oglasa (tačka 2); 2. overena fotokopija uverenja o položenom stučnom ispitu za višeg sanitarnog tehničara; 3.overena fotokopija licence ili rešenja o upisu u imenik Komore medicinskih sestara/zdravstvenih tehničara; 4. izvod iz matične knjige rođenih; 5. izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdata na devojačko prezime); 6.uverenje o državljanstvu; 7. original ili overena fotokopija uverenja da se protiv kandidata ne vodi istraga i krivični postupak ne starije od 6 meseci (uverenje izdaje sud); 8. svojeručno pisana saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos.Laboratorijski tehničar
na period od 6 meseci
2 izvršioca

USLOVI: srednje obrazovanje medicinske struke, položen stručni ispit. Uz prijavu na oglas koja treba da sadrži kratku biografiju, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu, kandidati podnose sledeća dokumenta: 1. overena fotokopija diplome o završenoj medicinskoj školi - smer laboratorijski tehničar; 2. overena fotokopija uverenja o položenom strčnom ispitu za laboratorijskog tehničara; 3. overena fotokopija licence ili rešenja o upisu u imenik Komore medicinskih sestara/zdravstvenih tehničara; 4. izvod iz matične knjige rođenih; 5. izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdata na devojačko prezime); 6. uverenje o državljanstvu; 7. original ili overena fotokopija uverenja da se protiv kandidata ne vodi istraga i krivični postupak ne starije od 6 meseci (uverenje izdaje sud); 8. svojeručno pisana saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos.OSTALO: Prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Konačnu odluku o izboru kandidata za prijem u radni odnos donosi vd direktora Zavoda za javno zdravlje Pančevo, na osnovu izveštaja Komisije koja će obaviti razgovor sa kandidatima. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na internet stranici Ministarstva zdravlja. Prijave se podnose lično ili putem pošte na adresu Zavoda za javno zdravlje Pančevo, ulica Paterova broj 2, Pančevo, sa napomenom „Prijava za javni oglas” i navesti za koje poslove. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Priložena dokumenta za oglas neće se vraćati kandidatima. Ovaj javni oglas objavljuje se kod Nacionalne službe za zapošljavanje, na internet stranici Ministarstva zdravlja i na oglasnoj tabli i internet stranici Zavoda za javno zdravlje Pančevo.


Skoro postavljeni poslovi ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLjE PANČEVO


Pregledano: 329 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters