Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Referent za finansijsko-računovodstvene poslove Puno radno vreme

na POLITEHNIČKA ŠKOLA u Požarevac (Poslato na 27-08-2020)

Referent za finansijsko-računovodstvene poslove

POLITEHNIČKA ŠKOLA
12000 Požarevac, Jovana Šerbanovića 5Referent za finansijsko-računovodstvene poslove
sa 50% radnog vremena

USLOVI: u skladu sa Zakonom o radu, Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Pravilnikom o organizaciji rada i sistematizaciji poslova u Politehničkoj školi iz Požarevca. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja i odštampani prijavni formular sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju ustanovi. Uz prijavu kandidati dužni su da dostave i sledeću dokumentaciju: 1. prijavni formular (popunjava se na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja); 2. orginal ili overenu fotokopiju diplome (IV stepen stručne spreme ekonomske struke); 3. uverenje o državljanstvu-original ili overenu fotokopiju; 4. izvod iz MK rođenih, original ili overenu fotokopiju; 5. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima (što se dokazuje pre zaključenja ugovora o radu); 6. uverenje da nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrnjavljenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenim međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koju nije u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje (dokaz dostavlja kandidat uz konkursnu dokumentaciju, a pribavlja ga kod nadležne Policijske uprave u originalu ili overenoj fotokopiji); 7. da zna srpski jezik i jezik na kom se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (dostavlja kandidat koji nije stekao diplomu na srpskom jeziku); Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Politehnička škola, ulica Jovana Šerbanovića br. 5 Požarevac. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u obzir.


Pregledano: 345 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters