Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA “FILIP VIŠNjIĆ” u Šid (Poslato na 27-08-2020)

Nastavnik (više predmeta)

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA
“FILIP VIŠNjIĆ”
22240 Šid, Petra Kočića bb
tel. 022/2712-254Nastavnik klavira
sa 90% radnog angažovanja

USLOVI: diplomirani muzičar, usmerenje pijanista; diplomirani muzičar - pijanista; akademski muzičar pijanista; master muzički umetnik, profesionalni status - klavirista.Nastavnik tambure
sa 80% radnog angažovanja

USLOVI: lice sa završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač - tamburaš, diplomirani muzičar - gitarista, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil: muzički izvođač - tamburaš.Nastavnik flaute
sa 70% radnog angažovanja

USLOVI: diplomirani muzičar, usmerenje flautista; diplomirani muzičar - flautista; diplomirani flautista; akademski muzičar flautista; master muzički umetnik, profesionalni status - flautista.Nastavnik klavira
3 izvršioca

USLOVI: diplomirani muzičar, usmerenje pijanista; diplomirani muzičar - pijanista; akademski muzičar pijanista; master muzički umetnik, profesionalni status - klavirista.OSTALO: za sva radna mesta kandidati treba da ispunjavaju i ostale uslove propisane članom 139, 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: da ima odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa članom 140 i 142 ZOOSOV-a (“Sl. gl. RS” br. 88/2017, 27/18, 10/19 i 6/2020) i u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi (“Sl. gl. RS” br. 18/17, 2/17, 9/19 i 1/2020), odgovarajuće obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakonb diplomiranja od najmanje 30 bodova od kojih najmanje po šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa ESPB; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost - za rad sa decom i učenicima, da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnostii drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, da ima državljanstvo Republike Srbije. Psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima, za kandidate iz užeg izbora koji ispunjavaju uslove u pogledu vrste stručne spreme, a koji su se blagovremeno i sa potpunom dokumentacijom prijavili na konkurs, vršiće nacionalna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Navedeni uslovi se dokazuju prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada. Dokazi o ispunjenosti su sastavni deo prijave na konkurs, osim dokaza da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost, koji se pribavlja pre zaključenja ugovora o radu. Prilikom prijave na konkurs kandidat je dužan da priloži sledeće dokaze: overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju i overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu ili ispitu za licencu, uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija - ne starije od 6 meseci), izvod iz MKR (original ili overena fotokopija - ne starije od 6 meseci), dokaz da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje ili zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju ustanovi. Svi dokazi koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili overene fotokopije ne starije od 6 meseci. Po završenom konkursu dokumentacija se ne vraća kandidatima. Rok za prijavu na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji “Poslovi”. Osoba za kontakt: Mirjana Samardžić, sekretar ustanove. Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: Osnovna muzička škola “Filip Višnjić” Šid, Petra Kočića bb, 22240 Šid, sa naznakom “Za konkurs“. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.


Pregledano: 1160 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters