Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Spremačica Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA KRUŠEVAC u Kruševac (Poslato na 31-08-2020)

Spremačica

DOM ZDRAVLjA KRUŠEVAC
Kruševac

Spremačica
na određeno vreme od 3 meseca, za rad u prostorijama u kojima se pružaju zdravstve usluge u Odseku za održavanje higijene objekata i prostora

USLOVI: pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: osnovno obrazovanje. Opis poslova: utvrđen Pravilnikom o organizasciji sistematizaciji poslova.

Kandidati dostavljaju:
- prijavu u na oglas;
- kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom;
- overenu fotokopiju diplome o osnovnom obrazovanju;
- izjavu da su zdravstveno sposobni za poslove za koje podnose prijavu;
- fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o
ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. O potrebi sprovođenja daljih razgovora sa kandidatima, a radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu, odlučuje direktor. O konačnom izboru kandidata odlučuje direktor. Izabrani kandidat pre zasnivanja radnog odnosa dužan je da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos.

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedeni dokument u ostavljenom roku, sa njim se neće zaključiti ugovor o radu. Prijave na oglas mogu se podneti u roku od 8 dana od dana objavljivanja na sajtu NSZ. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Dom zdravlja Kruševac, ulica Ćirila i Metodija broj 32, 37000 Kruševac. Oglas objaviti kod Nacionalne službe zapošljavanja, na web sajtu Ministarstva zdravlja, oglasnoj tabli Doma zdravlja Kruševac i internet prezentaciji Doma zdravlja Kruševac.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA KRUŠEVAC


Pregledano: 305 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters