Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta); Kuvar; Pomoćni kuvar Puno radno vreme

na OŠ „KRALj PETAR PRVI” u Beograd (Poslato na 09-09-2020)

Nastavnik (više predmeta); Kuvar; Pomoćni kuvar

OŠ „KRALj PETAR PRVI”
11000 Beograd, Kralja Petra 7
tel. 011/2635-420

Nastavnik engleskog jezika

Nastavnik fizike
za 80% radnog vremena

Nastavnik biologije
za 80% radnog vremena

Nastavnik geografije
za 90% radnog vremena

Nastavnik hemije
za 50% radnog vremena

USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme, visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, član 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” broj 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019 i 6/2020). Stepen i vrsta obrazovanja moraju biti u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Prosvetni glasnik”, br. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16 11/2016, 2/17, 3/17, 13/2018, 11/19). Kandidat mora da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po 6 bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova; nastavnik koji je u toku studija položio ispit iz pedagogije ili psihologije ili položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu, smatra se da ima obrazovanje iz čl. 142 st. 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Nastavnik razredne nastave
4 izvršioca

USLOVI: VII/1 stepen stručne spreme, visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, član 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” broj 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019 i 6/2020). kao i prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Prosvetni glasnik RS”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/19).

Kuvar

USLOVI: III, IV ili V stepen stručne spreme kuvarske struke, prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova u OŠ „Kralj Petar Prvi” iz Beograda.

Pomoćni kuvar

USLOVI: II ili III stepen stručne spreme kuvarske struke, prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova u OŠ „Kralj Petar Prvi” iz Beograda.

OSTALO: pored opštih uslova propisanih članom 24 stav 1 Zakona o radu („Sl. glasnik RS” broj 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/19) kandidati treba da ispunjavaju i uslove propisane čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS” broj 88/2017, 27/2018 – dr. zakon, 10/2019 i 6/2020), a to su: 1. odgovarajuće obrazovanje, 2. psihička, fizička i zdrvastvena sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krvična dela iz grupe krivičnih dela protiv polen slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da imaju državljansvtvo Republike Srbije; 5. da znaju srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova pod 1), 3), 4) i 5) su sastavni deo prjave na konkurs, a dokaz pod tačkom 2) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja (u delu „Novo na sajtu”, na adresi: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc) i sa odšampanim prijavnim formularom dostavlja sledeću dokumentaciju: biografiju (CV), dokaz o odgovarajućem obrazovanju (overenu kopiju diplome), uverenje o neosuđivanosti (original), ne starije od 6 meseci, izvod iz matične knjige rođenih, državljanstvo (overena kopija ili original, ne starije od 6 meseci). Dokaz o znanju srpskog jezika dostavljaju samo kandidati koji odgovarajuće obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku. Dokaz o zdravstevnoj sposobnosti dostavlja kandidat koji bude izabran, neposredno pre zaključenja ugovora o radu. U postupku odlučivanja o izboru, konkursna komisija vrši uži izbor kandidata koje upućuje na prethodnu psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Psihološku procenu sposobnosti vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Prijave na konkurs mogu se dostaviti putem pošte ili doneti lično na navedenu adresu škole, sa naznakom „Za konkurs za radno mesto _______ (navesti radno mesto za koje se kandidat prijavljuje) “. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir. Dokumenta se po okončanju konkursa ne vraćaju kandidatima. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti na broj telefona: 011/2635-420 (sekretar škole), radnim danom od 09 do 15 časova.Pregledano: 477 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters