Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagoški asistent Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA “UB” u Ub (Poslato na 09-09-2020)

Pedagoški asistent

PREDŠKOLSKA USTANOVA “UB”
14210 Ub, Miloša Selakovića 20
tel. 014/411-602Pedagoški asistent
za rad sa decom romske nacionalnosti kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju, na određeno vreme od 01.09.2020. do 31.08.2021. godine, odnosno za vaspitnu 2020/2021. godinu

USLOVI: da kandidat ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju; savladan program obuke za pedagoškog asistenta u skladu sa Pravilnikom o pedagoškom asistentu i andragoškom asistentu (“Službeni glasnik RS”, br. 87/2019); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje i davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad - srpski jezik i da poznaje romski jezik. Uz popunjen prijavni formular sa sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, priložiti: overenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi; overenu kopiju sertifikata o savladnom programu obuke za pedagoškog asistenta; izvod iz matične knjige rođenih/venčanih (novi obrazac - original ili overena kopija); original ili overenu kopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci); dokaz o neosuđivanosti - uverenje MUP-a (ne starije od 6 meseci), dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje izabrani kandidat dostavlja pre zaključivanja ugovora o radu), dokaz da kandidat zna jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad - srpski jezik (u obavezi su da dostave samo kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku), radnu biografiju sa obavezno naznačenim brojem telefona i adresom i očitanu ličnu kartu. Kandidati koji su izabrani u uži izbor biće upućeni na prethodnu psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijavu sa kompletnom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom na gore navedenu adresu. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekretara ustanove i putem telefona: 014/411-602, zvati od 08.00 do 12.00 časova.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA “UB”


Pregledano: 338 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters