Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA PARAĆIN u Paraćin (Poslato na 09-09-2020)

Doktor medicine

DOM ZDRAVLjA PARAĆIN
35250 Paraćin, Majora Marka 10
tel. 035/573-186Doktor medicine
u hitnoj pomoći, za rad u Službi za hitnu medicinsku pomoć sa sanitetskim prevozom, sa skraćenim radnim vremenom, na određeno vreme, zbog povećanog obima posla, najduže do 24 meseca

Opis posla: zbrinjava pacijente na mestu povređivanja, odnosno naglo nastalog oboljenja, kojima je neophodno ukazivanje hitne medicinske pomoći, po potrebi prati pacijenta u hitnom sanitetskom transportu do odgovarajuće zdravstvene ustanove; učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite; obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima; utvrđuje vreme i uzrok smrti; obavlja ambulantne preglede i zbrinjavanje I, II, III reda hitnosti, sprovodi terenski rad na javnim mestima, saobraćajnicama, u prirodi, privatnim stanovima i dr., zbrinjava stanja koja ugrožavaju život, prima i trijažira pozive po stepenu hitnosti, daje savete; obezbeđuje javne, sportske i kulturne manifestacije; reaguje u vanrednim situacijama; određuje način lečenja, upućuje na hitnu dijagnostiku, spec. konsultativne preglede i na bolničko lečenje; radi na aparatima - EKG, defibrilator, kiseonik; obavlja medikaciju, prednju tamponadu nosa, plasira nazogastričnu sondu; zbrinjava urgentna psihijatrijska, neurološka, pedijatrijska, internistička, hirurška, ortopedska i ginekološka stanja i zbrinjava politraumatizovane pacijente; obavlja lekarsku pratnju u institucije višeg nivoa i pri otpustu istih; učestvuje u radu Komisije za sprovođenje javnih nabavki, imenovane rešenjem direktora u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama; obavlja poslove na koje je ovlašćen rešenjem ili odlukom direktora, a koji su iz delokruga rada službe u okviru svog stepena stručne spreme odnosno obrazovanja, radne sposobnosti i zanimanja; odgovara za svoj rad načelniku službe.

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidat treba da ispunjava i posebne uslove: visoko obrazovanje: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Dodatna znanja/ispiti/radno iskustvo: stručni ispit; licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine. Kandidati podnose: prijavu na oglas, kratku biografiju, fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih / venčanih, fotokopiju uverenja o državljanstvu, fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu, fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispit, fotokopiju licence lekarske komore za samostalan rad ili rešenje o upisu u Lekarsku komoru, dokaz da kandidat ima najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine (potvrde, uverenja i sl).

OSTALO: Dokazi o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa za napred navedeno radno mesto podnose se u neoverenim kopijama. Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa, doneti lično u pisarnicu DZ Paraćin ili poslati na gorenavedenu adresu “Prijava na konkurs za radno mesto doktora medicine, za rad u Službi za hitnu medicinsku pomoć sa sanitetskim prevozom”. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije i u publikaciji „Poslovi”, Nacionalne službe za zapošljavanje. Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu. Neblagovremene, nepotpisane prijave, kao i prijave sa nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom, neće biti razmatrane. Po završetku konkursa predata dokumenta se neće vraćati kandidatima. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 035/573-186.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA PARAĆIN


Pregledano: 305 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters