Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik računarstva i informatike i matematike; Stručni saradnik Puno radno vreme

na SENĆANSKA GIMNAZIJA u Senta (Poslato na 09-09-2020)

Nastavnik računarstva i informatike i matematike; Stručni saradnik

SENĆANSKA GIMNAZIJA
24400 Senta, Glavni trg 12
tel. 024/811-751Nastavnik računarstva i informatike i matematike
na mađarskom nastavnom jeziku, na određeno vreme do povratka zaposlene s porodiljskog odsustva a najkasnije do 31.08.2021. godine

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa iz člana 24 Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) kandidat treba da ispunjava i sledeće uslove: 1) da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, i 6/2020) da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 3) da ima državljanstvo Republike Srbije, 4) dokaz o znanju jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (mađarski i srpski jezik).

OSTALO: Uz prijavu na konkurs s kratkom biografijom, overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; izvod iz matične knjige rođenih; dokaz o neosuđivanosti pravnosnažnom presudom za krivična dela nabrojana u tački 3 (uverenje iz kaznene evidencije MUP-a ne starije od 6 meseci); uverenje o državljanstvu ne starije od 6 meseci; popunjen prijavni formular koji je propisan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i nalazi se na sajtu Ministarstva prosvete. Kopije moraju biti overene. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad (lekarsko uverenje) izabrani kandidat treba da dostavi školi pre zaključenja ugovora o radu. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir. Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu: “Senćanska gimnazija”, Senta, Glavni trg br. 12. Sva obaveštenja mogu se dobiti na telefon: 024/811-751.Stručni saradnik
na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva, a najkasnije do 17.02.2021. godine

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa iz člana 24 Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) kandidat treba da ispunjava i sledeće uslove: 1) da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, i 6/2020, iz oblasti psihologije ili pedagogije, 2) da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 3) da ima državljanstvo Republike Srbije, 4) dokaz o znanju jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (mađarski i srpski jezik).

OSTALO: Uz prijavu na konkurs s kratkom biografijom, overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; izvod iz matične knjige rođenih; dokaz o neosuđivanosti pravnosnažnom presudom za krivična dela nabrojana u tački 3 (uverenje iz kaznene evidencije MUP-a ne starije od 6 meseci); uverenje o državljanstvu ne starije od 6 meseci; popunjen prijavni formular koji je propisan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i nalazi se na sajtu Ministarstva.Kopije moraju biti overene. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad (lekarsko uverenje) izabrani kandidat treba da dostavi školi pre zaključenja ugovora o radu. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir. Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu: “Senćanska gimnazija”, Senta, Glavni trg br. 12. Sva obaveštenja mogu se dobiti na telefon: 024/811-751.


Skoro postavljeni poslovi SENĆANSKA GIMNAZIJA


Pregledano: 310 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters