Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Sekretar škole; Nastavnik matematike Puno radno vreme

na SENĆANSKA GIMNAZIJA u Senta (Poslato na 09-09-2020)

Sekretar škole; Nastavnik matematike

SENĆANSKA GIMNAZIJA
24400 Senta, Glavni trg 12
tel. 024/811-751
e-mail: gimnazijasenta135@gmail.comSekretar škole

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa iz člana 24 Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) kandidat treba da ispunjava i sledeće uslove: 1) da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, i 6/2020, 2) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 3) da ima državljanstvo Republike Srbije; 4) da ima dozvolu za rad sekretara (u daljem tekstu: licenca za sekretara), 5) da ima dokaz o znanju jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. (mađarski i srpski jezik), ispunjenost ovog uslova ceniće se u skladu s članom 141 stav 6 ZOSOV-a, 6) da poseduje znanje rada na računaru i Office paketa (Microsoft Office Excel, Power Point, Word, Excel), 7) znanja iz oblasti sprovođenja javnih nabavki i 8) rad sa Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje i to odjave,prijave i promene zaposlenih.

OSTALO: Uz prijavu na konkurs s kratkom biografijom - kretanjem u službi dostaviti: overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; izvod iz matične knjige rođenih; dokaz o neosuđivanosti pravnosnažnom presudom za krivična dela nabrojana u tački 3 (uverenje iz kaznene evidencije MUP-a ne starije od 6 meseci); uverenje o državljanstvu ne starije od 6 meseci; popunjen prijavni formular koji je propisan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i nalazi se na sajtu Ministarstva. Kopije moraju biti overene. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad (lekarsko uverenje) izabrani kandidat treba da dostavi školi pre zaključenja ugovora o radu. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir. Prijave sa potrebnim dokumentima slati na gorenavedenu adresu. Sva obaveštenja mogu se dobiti na telefon: 024/811-751.Nastavnik matematike
na srpskom i mađarskom nastavnom jeziku, na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva a najkasnije do 31.08.2021. godine

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa iz člana 24 Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje) kandidat treba da ispunjava i sledeće uslove: 1) da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, i 6/2020), 2) da nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 3) da ima državljanstvo Republike Srbije, 4) dokaz o znanju jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (mađarski i srpski jezik).OSTALO: Uz prijavu na konkurs s kratkom biografijom,overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; izvod iz matične knjige rođenih; dokaz o neosuđivanosti pravnosnažnom presudom za krivična dela nabrojana u tački 3 (uverenje iz kaznene evidencije MUP-a ne starije od 6 meseci); uverenje o državljanstvu ne starije od 6 meseci; popunjen prijavni formular koji je propisan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i nalazi se na sajtu Ministarstva. Kopije moraju biti overene. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad (lekarsko uverenje) izabrani kandidat treba da dostavi školi pre zaključenja ugovora o radu. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir. Prijave sa potrebnim dokumentima slati na gorenavedenu adresu. Sva obaveštenja mogu se dobiti na telefon: 024/811-751.


Skoro postavljeni poslovi SENĆANSKA GIMNAZIJA


Pregledano: 438 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters