Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na OŠ “STEVAN SREMAC” u Senta (Poslato na 09-09-2020)

Nastavnik (više predmeta)

OŠ “STEVAN SREMAC”
24400 Senta, Maksima Gorkog 1Nastavnik nemačkog jezika
na srpskom i mađarskom nastavnom jeziku, na određeno vreme preko 60 dana radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih članom 24 Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje), kandidat treba da ispunjava i sledeće uslove: 1) da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 i 2/2020 i 8/2020), 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Ispunjenost ovog uslova ceniće se u skladu sa članom 141 stav 7 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

OSTALO: Kandidati su dužni da popune i dostave formular za prijavu na konkurs koji mogu preuzeti sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja a uz popunjen formular, kandidati dostavljaju i ostalu dokumentaciju: 1. overenu kopiju diplome o završenom odgovarajućem obrazovanju (dostavlja kandidat uz prijavu); 2. uverenje o državljanstvu - original ili overena kopija (dostavlja kandidat uz prijavu); 3. izvod iz matične knjige rođenih - original ili overena kopija (dostavlja kandidat uz prijavu), 4. uverenje o nekažnjavanju - original ili overena kopija (dostavlja kandidat uz prijavu); 5. dokaz o poznavanju jezika na kojem se obavlja vaspitno-obrazovni rad (dostavlja kandidat uz prijavu), 6. dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora). Dokumentaciju sa formularom za prijavu dostaviti lično ili poštom na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs”. Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Konkurs za prijem u radni odnos sprovodi Konkursna komisija koju će direktor imenovati posebnim rešenjem. Kandidati koji uđu u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima.Nastavnik razredne nastave
na srpskom jeziku

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih članom 24 Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje), kandidat treba da ispunjava i sledeće uslove: 1) da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 i 2/2020 i 8/2020); 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Ispunjenost ovog uslova ceniće se u skladu sa članom 141 stav 6 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

OSTALO: Kandidati su dužni da popune i dostave formular za prijavu na konkurs koji mogu preuzeti sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja a uz popunjen formular, kandidati dostavljaju i ostalu dokumentaciju: 1. overenu kopiju diplome o završenom odgovarajućem obrazovanju (dostavlja kandidat uz prijavu), 2. uverenje o državljanstvu - original ili overena kopija (dostavlja kandidat uz prijavu), 3. izvod iz matične knjige rođenih - original ili overena kopija (dostavlja kandidat uz prijavu), 4. uverenje o nekažnjavanju - original ili overena kopija (dostavlja kandidat uz prijavu), 5. dokaz o poznavanju jezika na kojem se obavlja vaspitno-obrazovni rad (dostavlja kandidat uz prijavu), 6. dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora). Dokumentaciju sa formularom za prijavu dostaviti lično ili poštom na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs”. Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Konkurs za prijem u radni odnos sprovodi Konkursna komisija koju će direktor imenovati posebnim rešenjem. Kandidati koji uđu u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima.Nastavnik likovne kulture
na mađarskom nastavnom jeziku, sa 50% radnog vremena

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih članom 24 Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje), kandidat treba da ispunjava i sledeće uslove: 1) da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 i 2/2020), 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Kandidati su dužni da popune i dostave formular za prijavu na konkurs koji mogu preuzeti sa zvanične internet stranice ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja a uz popunjen formular, kandidati dostavljaju i ostalu dokumentaciju: 1. overenu kopiju diplome o završenom odgovarajućem obrazovanju (dostavlja kandidat uz prijavu), 2. uverenje o državljanstvu - original ili overena kopija (dostavlja kandidat uz prijavu), 3. izvod iz matične knjige rođenih - original ili overena kopija (dostavlja kandidat uz prijavu), 4. uverenje o nekažnjavanju - original ili overena kopija (dostavlja kandidat uz prijavu), 5. dokaz o poznavanju jezika na kojem se obavlja vaspitno-obrazovni rad (dostavlja kandidat uz prijavu), 6. dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora). Dokumentaciju sa formularom za prijavu dostaviti lično ili poštom na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs”. Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Konkurs za prijem u radni odnos sprovodi Konkursna komisija koju će direktor imenovati posebnim rešenjem. Kandidati koji uđu u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima.Nastavnik matematike
na mađarskom nastavnom jeziku, sa 67% radnog vremena

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih članom 24 Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje), kandidat treba da ispunjava i sledeće uslove: 1) da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 i 2/2020); 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Ispunjenost ovog uslova ceniće se u skladu sa članom 141 stav 7 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.OSTALO: Kandidati su dužni da popune i dostave formular za prijavu na konkurs koji mogu preuzeti sa zvanične internet stranice ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja a uz popunjen formular, kandidati dostavljaju i ostalu dokumentaciju: 1. overenu kopiju diplome o završenom odgovarajućem obrazovanju (dostavlja kandidat uz prijavu); 2. uverenje o državljanstvu - original ili overena kopija (dostavlja kandidat uz prijavu); 3. izvod iz matične knjige rođenih - original ili overena kopija (dostavlja kandidat uz prijavu); 4. uverenje o nekažnjavanju - original ili overena kopija (dostavlja kandidat uz prijavu); 5. dokaz o poznavanju jezika na kojem se obavlja vaspitno-obrazovni rad (dostavlja kandidat uz prijavu); 6. dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora). Dokumentaciju sa formularom za prijavu dostaviti lično ili poštom na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs”. Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi” Nacionalne službe za zapošljavanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Konkurs za prijem u radni odnos sprovodi Konkursna komisija koju će direktor imenovati posebnim rešenjem. Kandidati koji uđu u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima.


Skoro postavljeni poslovi OŠ “STEVAN SREMAC”


Pregledano: 723 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters