Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta); Magacioner; Radnik za održavanje higijene - čistačica Puno radno vreme

na SREDNjA STRUČNA ŠKOLA „VASA PELAGIĆ” u Kovin (Poslato na 09-09-2020)

Nastavnik (više predmeta); Magacioner; Radnik za održavanje higijene - čistačica

SREDNjA STRUČNA ŠKOLA
„VASA PELAGIĆ”
Kovin, Cara Lazara 261
tel. 013/742-200
e-mail: vasapelagickovin@gmail.com
www.vasapelagickovin.edu.rsNastavnik nemačkog jezika
za 61% radnog vremena

USLOVI: nastavu može da izvodi: profesor, odnosno diplomirani filolog za nemački jezik i književnost; profesor nemačkog jezika i književnosti i italijanskog jezika; master filolog (studijski program ili glavni predmet); master profesor nemačkog jezika i književnosti; master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet, odnosno profil Nemački jezik i književnost); master profesor predmetne nastave (prethodno završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet).Nastavnik istorije
za 50% radnog vremena

USLOVI: nastavu može da izvodi: profesor istorije, diplomirani istoričar, profesor istorije - geografije, diplomirani istoričar - master, master istoričar, master profesor predmetne nastave.Nastavnik kuvarstva

USLOVI: nastavu može da izvodi: viši stručni radnik tehnologije i kuvarstva; gastrolog; viši stručni radnik ugostiteljsko turističke struke, zanimanje kulinarstvo, viši stručni radnik u ugostiteljstvu, smer kulinarstvo, viši ugostitelj, viši ugostitelj - gastrolog, viši stručni radnik - komercijalist ugostiteljstva, komercijalista ugostiteljstva, menadžer hotelijerstva, smer gastronomija, menadžer hotelijerstva, smer gastrologija, menadžer u gastronomiji, strukovni menadžer gastronomije, strukovni menadžer gastronomije iz oblasti menadžmenta i biznisa, strukovni ekonomista za turizam i ugostiteljstvo, strukovni ekonomista na studijskom programu - turizam i ugostiteljstvo, ekonomista za turizam i ugostiteljstvo, diplomirani menadžer gastronomije, diplomirani menadžer - gastronomija, diplomirani ekonomista-menadžer za hotelijerstvo, na smeru Hotelijerski menadžment, ako su na osnovnim akademskim studijama izučavani nastavni sadržaji iz oblasti predmeta, viši stručni radnik organizator poslovanja u ugostiteljstvu - odsek kulinarstvo, master menadžer, prethodno završene osnovne akademske studije na studijskom programu Menadžer u gastronomiji, diplomirani ekonomista - menadžer za hotelijerstvo, ako su na osnovnim akademskim studijama izučavani nastavni sadržaji iz oblasti predmeta, master ekonomista, prethodno završene osnovne akademske studije na studijskom programu Turizam i hotelijerstvo, ako su na osnovnim akademskim studijama izučavani nastavni sadržaji iz oblasti predmeta, strukovni menadžer u turizmu i ugostiteljstvu, ako su izučavani nastavni sadržaji iz oblasti predmeta, specijalista strukovni ekonomista za poslovnu ekonomiju i menadžment ugostiteljstva i gastronomije, ako su izučavani nastavni sadržaji iz oblasti predmeta. Lice iz alineje 20 mora imati prethodno stečeno srednje obrazovanje za obrazovni profil: kuvar, kuvar tehničar, tehničar kulinar ili kulinarski tehničar.Magacioner

USLOVI: poslove može da obavlja lice sa završenom srednjom stručnom spremom izuzetno sa osnovnim obrazovanjem i radnim iskustvom na tim poslovima stečeno do dana stupanja na snagu uredbe o katalogu radnih mesta (8.9.2017. godine).Radnik za održavanje higijene - čistačica

USLOVI: Poslove može da obavlja lice sa završenim osnovnim obrazovanjem.

OSTALO: Pored opštih uslova za prijem u radni odnos utvrđenih u članu 24 stav 1 Zakona o radu („Službeni glasnik RS” br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 i 13/17 - odluka US, 113/17 i 95/18 - autentično tumačenje), posebnih uslova predviđenih Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama (“Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik” br. 8/15, 11/16, 13/16 - ispr. 13/16, 2/17, 13/18, 7/19 i 2/20) i odredbama Uredbe o katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru (Sl. glasnik RS br. 81/17, 6/18 i 43/18) koja je stupila na snagu 08.09.2017. godine, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene u članu 139, 140, 142, 144 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/17, 27/18 - dr. zakon, 10/19 i 6/20) i to: 1) da imaju odgovarajuće obrazovanje; 2) da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da su državljani RS i 5) da znaju srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uslovi pod tačkom 1- 4 dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada. Dokazi o ispunjenosti uslova pod tačkom 1), 3) 4) i 5) (diploma, uverenje o nekažnjavanju, državljanstvo i dokaz o poznavanju jezika) sastavni su deo prijave na konkurs i podnose se uz prijavu na konkurs zajedno sa formularom koji se može preuzeti na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a dokaz pod tačkom 2) (lekarsko uverenje) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici ministarstva, koji će uz potrebnu dokumentaciju dostaviti ustanovi. Konkurs će biti otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Uz prijavu kandidat podnosi: 1. overenu fotokopiju diplome, 2. uverenje da nije kažnjavan za naznačena krivična dela i da se protiv njega ne vodi postupak za navedena dela pred nadležnim sudovima, 3. overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu RS (koje nije starije od 6 meseci), 4. dokaz da je stekao obrazovanje na srpskom jeziku ili je položio ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove (diploma izdata na srpskom jeziku koja je priložena kao dokaz po tačkom 1. smatra se dokazom o znanju srpskog jezika) i 5. popunjen formular koji se može preuzeti na internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Prijave, sa kratkom biografijom, sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: Srednja stručna škola „Vasa Pelagić”, 26220 Kovin, ul. Cara Lazara br. 261. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi SREDNjA STRUČNA ŠKOLA „VASA PELAGIĆ”


Pregledano: 1127 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters