Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik ekonomsko-turističke grupe predmeta Puno radno vreme

na GIMNAZIJA ”SVETI KIRILO I METODIJE” u Dimitrovgrad (Poslato na 09-09-2020)

Nastavnik ekonomsko-turističke grupe predmeta

GIMNAZIJA ”SVETI KIRILO I METODIJE”
18320 Dimitrovgrad, Hristo Botev 3
tel. 010/362-163Nastavnik ekonomsko-turističke grupe predmeta
sa nastavom na srpskom i bugarskom jeziku, za 80,75% radnog vremena

USLOVI: 1) kandidati treba da ispunjavaju uslove iz člana 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/17 i 27/18 - dr. zakoni, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon i 6/2020), i to: a) da imaju odgovarajuće obrazovanje - na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, kao i odgovarajući stepen i vrstu obrazovanja predviđenih Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada trgovina, ugostiteljstvo i turizam (“Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017 i 13/2018); b) da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; v) da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koja nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; g) da imaju državljanstvo Republike Srbije; d) da znaju srpski jezik i jezik na kojem ostvaruju obrazovno-vaspitni rad. Kandidat je dužan da uz prijavu - prijavni formular sa internet sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, priloži: potpisanu biografiju, original/overenu kopiju diplome, original/overenu kopiju uverenja o državljanstvu, original/overenu kopiju uverenja o neosuđivanosti, original/overenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih, dokaz o poznavanju srpskog jezika i jezika na kome se izvodi obrazovno vaspitni rad (dokaz o znanju bugarskog jezika - overena fotokopija diplome o završenom srednjem, višem ili visokom obrazovanju na bugarskom jeziku, ili položen ispit iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove) u skladu sa čl. 141 st. 7 ZOSOV.

OSTALO: Adresa na koju se podnose prijave: Gimnazija „Sveti Kirilo i Metodije”, ul. Kiril i Metodi br. 12, 18320 Dimitrovgrad, na privremenoj adresi zbog rekonstrukcije škole - Hristo Botev br. 3, 18320 Dimitrovgrad. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu Srđan Hristov, tel. 010/362-163. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Kandidati koji budu izabrani, pre zaključenja ugovora o radu dostavljaju uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnost za rad sa decom i učenicima. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.


Pregledano: 290 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters