Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagoški asistent Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA “NAŠE DETE” u Vranje (Poslato na 09-09-2020)

Pedagoški asistent

PREDŠKOLSKA USTANOVA
“NAŠE DETE”
17500 Vranje, Cara Dušana 22Pedagoški asistent
na određeno vreme do kraja radne 2020/2021. godine

USLOVI: kandidati moraju da ispunjavaju sledeće uslove za zasnivanje radnog odnosa: 1) da imaju odgovarajuće obrazovanje i to: srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i završena obuka za pedagoškog asistenta (završen propisan program obuke za rad sa decom i učenicima romske nacionalne manjine), 2) da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom, 3) da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, 4) da imaju državljanstvo Republike Srbije, 5) da znaju romski jezik. Kandidati uz prijave na konkurs dostavljaju: dokaz o stručnoj spremi (overena fotokopija diplome), uverenje/izvod iz kaznene evidencije MUP-a da lice nije osuđivano za krivična dela iz tačke 3 obaveznih uslova za zasnivanje radnog odnosa, izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija), uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci, original ili overena fotokopija), dokaz o znanju romskog jezika. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. U postupku odlučivanja, vrši se predhodna provera psihofizičkih sposobnosti kandidata koju obavlja nadležna NSZ primenom standardizovanih postupaka. Kandidati potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju na adresu: Predškolska ustanova “Naše dete” Vranje, ul.Cara Dušana br. 22, poštom ili lično, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA “NAŠE DETE”


Pregledano: 1546 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters