Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagoški asistent Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA “DIMITRIJE TODOROVIĆ KAPLAR” u Knjaževac (Poslato na 09-09-2020)

Pedagoški asistent

OSNOVNA ŠKOLA
“DIMITRIJE TODOROVIĆ KAPLAR”
19350 Knjaževac, Lole Ribara 12
tel. 019/731-604, 731-004Pedagoški asistent
za decu i učenike romske nacionalnosti, na određeno vreme do kraja školske 2020/2021 god odnosno do 31.08.2021. godine

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju uslove iz čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i čl. 8 stav 1 Pravilnika o pedagoškom asistentu i andragoškom asistentu, odnosno: 1. treba da imaju stečeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, zna romski jezik i ima savladan program obuke u skladu sa Pravilnikom o pedagoškom asistentu i andragoškom asistentu („Sl. gl. RS” br. 87/19); 2. da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje, u skladu sa zakononom utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da imaju državljanstvo Republike Srbije; 5. da znaju srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Kandidati popunjavaju aplikacioni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici MPNTR i odštampan formular dostavljaju ustanovi sa sledećom dokumentacijom u prilogu: 1. diplomom o stečenoj stručnoj spremi u overenoj fotokopiji; 2. uverenjem o neosuđivanosti iz nadležne policijske uprave, u originalu ili overenoj fotkopiji ne starije od 6 meseci; 3. uverenjem o državljanstvu, u originalu ili overenoj fotkopiji; 4. očitanom ličnom kartom. Kandidati za pedagoškog asistenta treba da ispunjavaju i uslove iz Pravilnika o programu obuke za pedagoškog asistenta („Sl. glasnik - Pr. glasnik” br. 11/10, odnosno br. 87/19), odnosno dostavljaju potvrdu o pohađanju uvodnog modula na osnovu koga stiču pravo da konkurišu za radno mesto pedagoškog asistenta. Komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos iz čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanj u roku od 8 dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati koji budu ušli u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Konkursna komisija sačiniće listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od 8 dana od dana prijema rezultata psihološke procene iz tačke 6. i obaviti razgovor sa njima (o terminu razgovora biće obavešteni putem telefona i mejla koji su dostavili u aplikacionom formularu). U roku od 8 dana od dana obavljenog razgovora komisija će doneti rešenje o izboru kandidata. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) izabrani kadidati dostavljaju pre zaključenja ugovora o radu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatrnje i podneta dokumentacija sa prijavnim formularom ne vraća se kandidatima. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u listu NSZ „Poslovi”. Ukoliko poslednji dan isteka roka padne u nedelju ili državni praznik, kao poslednji dan isteka roka računaće se prvi naredni radni dan. Prijave se podnose lično, na adresu Osnovne škole „Dimitrije Todorović Kaplar” Knjaževac, ul. Lole Ribara br. 12, u vremenu od 8 do 14 časova ili poštom, preporučeno, gde će se, kao dan prijema, računati dan i čas prijema u pošti, sa naznakom „Za konkursnu komisiju”.


Pregledano: 325 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters